Quỹ tín dụng nhân dân chi về tài sản bao gồm những khoản nào?

Quỹ tín dụng nhân dân chi về tài sản bao gồm những khoản nào?

Quỹ tín dụng nhân dân chi về tài sản bao gồm những khoản nào?

quy tin dung nhan dan

Câu hỏi đặt ra: Quỹ tín dụng nhân dân chi về tài sản bao gồm những khoản nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này?

Các khoản quỹ tín dụng nhân dân chi về tài sản được quy định tại Khoản 8 Điều 7 Thông tư 20/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

– Chi khấu hao tài sản cố định sử dụng cho hoạt động kinh doanh thực hiện theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định đối với doanh nghiệp;

– Chi bảo dưỡng, sửa chữa tài sản;

– Chi mua sắm, sửa chữa công cụ, dụng cụ;

– Chi bảo hiểm tài sản;

– Chi thuê tài sản cố định: Chi phí thuê tài sản cố định được thực hiện theo hợp đồng thuê. Trường hợp trả tiền thuê tài sản một lần cho nhiều năm thì tiền thuê được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm sử dụng tài sản.

– Chi thuê dịch vụ quản lý, vận hành tài sản, tòa nhà thực hiện theo hợp đồng thuê;

– Chi khác về tài sản.

Trên đây là nội dung quy định về các khoản quỹ tín dụng nhân dân chi về tài sản. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này cán bộ Quỹ tham khảo thêm tại Thông tư 20/2018/TT-BTC.

(Trích nganhangphapluat)

Share this post