Tag - giấy phép tổ chức và hoạt động

Thông tư quy định cấp Giấy phép tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Tài liệu dự thảo thông tư cấp phép tài chính vi mô: du_thao_tt_cap_phep-tcvimo Tài liệu tổng hợp các ý kiến của VMFWG: tong_hop_y_kien_cua_-vmfwg