Tái cơ cấu toàn diện hệ thống tổ chức tín dụng

Tái cơ cấu toàn diện hệ thống tổ chức tín dụng

Tái cơ cấu toàn diện hệ thống tổ chức tín dụng


Tai_co_cau_toan_dien_he_thong_to_chuc_tin_dungÔng Nguyễn Văn Hưng – Phó Chánh thanh tra, giám sát NH phụ trách (NHNN Việt Nam) trả lời phỏng vấn về kế hoạch cụ thể trong đề án tái cơ cấu hệ thống các TCTD.

Khái quát Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 mà NHNN đang xây dựng?

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được của quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu trong giai đoạn vừa qua, cũng như việc phân tích, xác định các tồn tại, yếu kém của hệ thống các tổ chức tín dụng, NHNN đã xác định cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành NH trong năm 2017. Theo đó, NHNN đã xây dựng Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Hiện nay, NHNN đang hoàn thiện Đề án theo chỉ đạo của Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị. Trên cơ sở phê duyệt và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đối với Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, trong năm 2017 NHNN sẽ xây dựng kế hoạch cũng như tập trung nguồn lực để triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp tại Đề án.

Mục tiêu cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu trong năm 2017 sẽ được NHNN triển khai một cách đồng bộ với nhiều giải pháp. Theo đó, NHNN tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Song song với đó giữ vững và tiếp tục nâng cao mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD. NHNN xác định nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trật tự, kỷ cương đi đôi với việc tích cực đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, NH.

Việc cơ cấu lại toàn diện về tài chính, hoạt động, quản trị của TCTD (nhất là TCTD yếu kém) tiếp tục được đẩy mạnh theo các hình thức, biện pháp và lộ trình phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng TCTD nhưng phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

Đối với công tác xử lý nợ xấu phải gắn với việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh thông qua yêu cầu các TCTD nâng cao chất lượng tín dụng. Trong năm 2017, vai trò của VAMC sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa trong việc xử lý nợ xấu để bảo đảm duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn, bền vững (dưới 3% tổng dư nợ). NHNN cũng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các TCTD…

Về các đối tượng tái cơ cấu trong thời gian tới?

Đối tượng cơ cấu lại trong thời gian tới bao gồm tất cả các TCTD, trong đó có cả các NHTM mua bắt buộc (NH 0 đồng). Về nguyên tắc là đảm bảo ổn định hệ thống và bảo vệ quyền lợi người gửi tiền. Theo đó, các TCTD phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại. Riêng đối với các NHTM mua bắt buộc, NHNN đã có Đề án riêng trình Chính phủ, Bộ Chính trị.

NHNN cũng chia thành các nhóm giải pháp cơ cấu lại các TCTD theo từng loại hình, bao gồm: nhóm NHTM Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; nhóm NHTMCP, công ty tài chính và cho thuê tài chính; nhóm TCTD nước ngoài; NH HTX, QTDND và các tổ chức tài chính vi mô. Và trong mỗi nhóm đều có các giải pháp cơ cấu lại đối với các TCTD lành mạnh và TCTD yếu kém.

Những nguyên tắc cốt lõi của NHNN trong quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD?

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành NH năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu NHNN cần bảo đảm sự an toàn, ổn định hệ thống các TCTD, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước và người gửi tiền trong quá trình cơ cấu lại các TCTD. Đây là một trong những nguyên tắc cốt lõi của NHNN trong quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD. Điều này đã được NHNN khẳng định trong quá trình cơ cấu lại các TCTD trước đây và cũng là nguyên tắc xuyên suốt trong những năm tới.

Với các hình thức cũng như biện pháp cơ cấu lại TCTD được NHNN áp dụng phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng TCTD và theo cơ chế thị trường nhưng trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống theo đúng chủ trương của Đảng về cơ cấu lại thị trường tài chính được nêu tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

(trích hiệp hội ngân hàng việt nam)

Share this post