Xin ý kiến các tổ chức và cá nhân đối với Dự thảo Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm

Xin ý kiến các tổ chức và cá nhân đối với Dự thảo Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm

Xin ý kiến các tổ chức và cá nhân đối với Dự thảo Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm

ngan hang dang cho vay o muc do naoCăn cứ Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) số 06/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Nghị định 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã xây dựng Dự thảo Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm (Quy chế). 

Dự thảo Quy chế đưa ra các quy định về cơ chế, cách thức thu thập thông tin về tiền gửi được bảo hiểm từ tổ chức tham gia BHTG để xây dựng ngân hàng dữ liệu đáp ứng yêu cầu hoạt động nghiệp vụ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của BHTGVN quy định tại Luật BHTG.

Để Quy chế được hoàn thiện, BHTGVN mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân (link đính kèm), trong đó tập trung ở một số nội dung: 1) Thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm cần thu thập; 2) Việc duy trì thông tin báo cáo; 3) Thời hạn hiệu lực của Quy chế kể từ ngày ký ban hành.

Ý kiến đóng góp gửi về địa chỉ email phonggiamsat@div.gov.vn trước ngày 20/02/2017.

– Thuyết minh Dự thảo Quy chế TTBC

– Dự thảo Quy chế TTBC

– Phụ lục Dự thảo Quy chế TTBC

(Trích Bảo Hiểm tiền gửi Việt Nam)

Share this post