Yêu cầu TCTD cân đối nguồn vốn cho Chương trình NTM

Yêu cầu TCTD cân đối nguồn vốn cho Chương trình NTM

Yêu cầu TCTD cân đối nguồn vốn cho nhu cầu vốn của Chương trình NTM

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai nhiệm vụ của ngành Ngân hàng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

yeu cau tctd can doi nguon von cho nhu cau von cua chuong trinh ntmTheo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15/7/2014 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; trên cơ sở tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020, NHNN đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cần tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố trong việc triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới tại địa phương; Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị – xã hội triển khai, tuyên truyền cơ chế, chính sách và các chương trình tín dụng góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các TCTD trên địa bàn cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; nắm bắt kịp thời tình hình cho vay phục vụ xây dựng nông thôn mới của các TCTD và thực hiện hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa TCTD với khách hàng vay vốn trên địa bàn.

Thêm vào đó, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phải chủ động cung cấp số liệu đầu tư tín dụng xây dựng nông thôn mới tại tất cả các xã trên địa bàn cho Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố; tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố khi tổng hợp, đánh giá về nguồn vốn tín dụng phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Định kỳ 6 tháng 1 lần, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo tình hình cho vay phục vụ xây dựng nông thôn mới theo các nội dung: Báo cáo số liệu cho vay của các TCTD trên địa bàn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đánh giá kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng ngân hàng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

( trich thoibaonganhang)

Share this post