Thực hiện dự thu lãi tiền vay trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Các tổ chức tín dụng nói chung và các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng đều phải thực hiện chế độ kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật. Do đó, việc tổ chức kế toán tại Quỹ tín dụng nhân dân phải đảm bảo các nguyên tắc kế toán trong chuẩn mực kế toán số 01. Theo đó, mọi hoạt động giao dịch kinh tế liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn [...]