Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ trên phần mềm eFUND

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ B03a/QTDCS Ngoài báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng quý Quỹ tín dụng nhân dân phải báo cáo bảng cân đối tài khoản kế toán giữa niên độ. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán giữa niên độ cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn theo cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài [...]

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên phần mềm QTDND eFUND

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh B03/QTDCS Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ và tình hình thực hiện theo kế hoạch từ đầu kỳ đến thời điểm báo cáo; là cơ sở để kiển tra, theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi. Đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 Quỹ tín dụng nhân dân [...]

Lập Bảng cân đối kế toán giữa niên độ trên phần mềm QTDND eFUND

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (B02A/QTDCS) Ngoài bảng cân đối kế toán năm, định kỳ hàng quý Quỹ tín dụng nhân dân phải báo cáo bảng cân đối tài khoản kế toán giữa niên độ. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ là báo cáo kế toán tổng hợp, phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có và các nguồn hình thành những tài sản đó của đơn vị sau một khoảng thời gian nhất [...]

Lập Bảng cân đối kế toán trên phần mềm quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán (B02/QTDCS) Bảng cân đối kế toán của Qũy tín dụng nhân dân là báo cáo kế toán tổng hợp, phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có và các nguồn hình thành những tài sản đó của đơn vị tại một thời điểm nhất định. Báo cáo bao gồm 2 phần: Phần 1: Tài sản. Phần 2: Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Trong đó, Tổng Tài sản = Tổng Nợ phải [...]

Hướng dẫn lập Bảng cân đối tài khoản A01 trên phần mềm quỹ tín dụng eFUND

Bảng cân đối tài khoản kế toán (A01/QTDCS) Bảng cân đối tài khoản kế toán phản ánh doanh số hoạt động và số dư của tất cả các tài khoản từ cấp V đến tài khoản cấp I trong kỳ hạch toán. Bảng cân đối tài khoản kế toán được lập theo tháng, năm. Bảng cân đối tài khoản kế toán được lập cho các tài khoản trong bảng và các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. Căn cứ [...]

Quy trình quyết toán cuối năm trên phần mềm quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Hướng dẫn thực hiện quy trình quyết toán cuối năm Ở bài trước NGV đã giới thiệu tới Quý Quỹ 2 trong 4 nội dung chính của "Quy trình quyết toán năm" trên phần mềm quỹ tín dụng nhân dân eFUND. Dưới đây là phần giới thiệu 2 nội dung chính còn lại của quy trình quyết tám năm với tiêu đề Kết chuyển thu nhập chi phí và Xử lý ngoại tê. 1 .Kết chuyển thu nhập chi phí Bước 1: [...]

Quy trình quyết toán cuối năm trên phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Hướng dẫn thực hiện quy trình quyết toán cuối năm Kết thúc ngày làm việc 31/12 Kết thúc giao dịch trong ngày làm việc 31/12 thường các Quỹ tín dụng nhân dân tiến hành việc làm dự thu đối với các khoản cho vay và dự chi cho các sổ tiền gửi. Việc tiến hành dự thu, dự chi phải được thực hiện sau khi các giao dịch trong ngày được duyệt (Duyệt để xác định đúng số dư chính xác của [...]

Lập lệnh chuyển tiền đi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lập lệnh chuyển tiền đi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Chuyển tiền là phương thức thanh toán, trong đó khách hàng (người chuyển tiền) yêu cầu Qũy tín dụng nhân dân phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người khác (người thụ hưởng) theo một địa chỉ nhất định và trong một thời gian nhất định. Qũy tín dụng nhân dân chỉ tham gia với vai trò là trung gian chuyển tiền để hưởng [...]

Thực hiện lệnh chuyển tiền đến trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thực hiện nhận lệnh chuyển tiền đến trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Chuyển tiền đến phát sinh khi Qũy tín dụng nhân dân nhận được báo có từ đơn vị chuyển tiền, nhận tiền chi trả cho khách hàng tại đơn vị. Qũy tín dụng nhân dân có thể nhận được lệnh báo có thông qua các kênh chuyển tiền từ đơn vị chuyển tiền như: Ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Hợp tác (hoặc chi [...]

Thực hiện chi trả tiền cho khách hàng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thực hiện chi trả tiền cho khách hàng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Trường hợp khách hàng nhận tiền không có tài khoản thanh toán tại Qũy tín dụng nhân dân, khi nhận được lệnh chuyển tiền đến Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện lập giao dịch và theo dõi số tiền nhận được trên tài khoản tài khoản chuyển tiền phải trả khách hàng. Sau đó thực hiện thông báo cho khách hàng là [...]

Quy trình khóa sổ cuối ngày trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quy trình khóa sổ cuối ngày trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Cuối ngày, kế toán Quỹ tín dụng nhân dân phải chốt sổ kế toán và khóa sổ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Các sổ kế toán phải kiểm tra và in trong ngày bao gồm: Sổ quỹ tiền mặt: Thể hiện chi tiết từng giao sinh phát sinh trong ngày liên quan đến các giao dịch thu – chi tiền mặt theo thứ tự [...]

Kết chuyển thu nhập – chi phí trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Kết chuyển thu nhập – chi phí trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Nguyên tắc ghi nhận doanh thu (trích Khoản 2 Điều 5, thông tư 94/2013/TT-BTC) a) Đối với hoạt động tín dụng Thu lãi từ hoạt động cấp tín dụng: Quỹ tín dụng nhân dân hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào thu nhập đối với các khoản nợ được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn không phải trích dự phòng rủi ro [...]

Lập giao dịch bút toán kép trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lập giao dịch bút toán kép trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Ngoài việc hạch toán kế toán một nợ - một có, kế toán tại Quỹ tín dụng nhân dân cũng có thể sử dụng phương pháp hạch toán nhiều nợ - nhiều có. Phương pháp này thường được sử dụng khi khi hạch toán các nghiệp vụ: Hạch toán lương và các khoản phải nộp theo lương Hạch toán thuế phải nộp ngân sách nhà nước: thuế [...]

Lập giao dịch bút toán lẻ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lập giao dịch bút toán lẻ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Ngoài các chứng từ kế toán liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, tiền gửi khách hàng, tiền gửi – tiền vay TCTD khác, chuyển tiền; kế toán tại Quỹ tín dụng nhân dân còn phải lập các chứng từ hạch toán khác như: Hạch toán điều chuyển quỹ, hoàn chuyển quỹ giữa Hội sở và Phòng giao dịch Hạch toán tài sản cố định, công cụ [...]

Khai báo tài khoản trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Khai báo tài khoản trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế. Mỗi tài khoản mở theo đối tượng kế toán cụ thể, có nội dung kinh tế riêng biệt và theo yêu cầu quản lý quy định. Việc hiểu được nội dung, bản chất, kết cấu của từng tài khoản giúp học [...]

Tất toán sổ tiết kiệm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thủ tục nhận gốc mà khách hàng phải thực hiện tương tự như việc nhận lãi, bao gồm: Xuất trình thẻ tiết kiệm Nộp giấy rút tiền có chữ ký đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký tại tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm. Đối với cá nhân Việt Nam phải xuất trình Chứng minh nhân dân. Đối với người gửi tiền là cá nhân nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực (đối với trường [...]

Quy trình phân bổ chi phí trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Phân bổ lãi tiền gửi tiết kiệm là việc thực hiện tính và chuyển dần (phân bổ) vào tài khoản chi phí theo định kỳ đối với những khoản lãi đã chi trả trước (Theo quyết định số 652/2001/QĐ – NHNN) Việc phân bổ chi phí được áp dụng đối với loại tiền gửi có kỳ hạn và trả lãi trước. Sau khi thực hiện trả lãi trước (lãi tiết kiệm trả cho khách hàng khi thực hiện mở sổ), [...]

Lãi nhập gốc theo từng sổ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lãi nhập gốc được thực hiện với các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đến hạn mà không đến lĩnh lãi hoặc theo thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức nhận tiền gửi: Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn thì việc tính toán và quản lý tài khoản tiền gửi khi làm lãi nhập gốc được thực hiện vào những ngày cuối tháng (ngày cụ thể [...]

Lãi nhập gốc theo danh sách trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lãi nhập gốc được thực hiện với các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đến hạn mà không đến lĩnh lãi hoặc theo thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức nhận tiền gửi: Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn thì việc tính toán và quản lý tài khoản tiền gửi khi làm lãi nhập gốc được thực hiện vào những ngày cuối tháng (ngày cụ thể [...]

Quy trình dự chi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Hạch toán dự chi là việc thực hiện tính và hạch toán dần vào tài khoản chi phí theo định kỳ những khoản lãi sẽ phải trả tại một thời điểm nhất định trong tương lai, không phụ thuộc vào thời điểm tính và hạch toán Việc tính và hạch toán lãi phải trả được thực hiện theo chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng (Theo công văn 397/NHNN-TCKT). Sau khi chi trả lãi trước cho khách hàng, [...]