Hệ thống chuyển tiền của ngân hàng hợp tác

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết về cách mạng 4.0: NHNN được giao nhiệm vụ phát triển hạ tầng thanh toán số quốc gia

Tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Chính phủ đã giao các các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi mục tiêu Bộ Chính trị [...]

In Báo cáo đối chiếu chuyển tiền đến của đơn vị (08B1) trên ứng dụng CF-eBank

In Báo cáo đối chiếu chuyển tiền đến của đơn vị (08B1) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng In báo cáo chuyển tiền đến của đơn vị  (08B1) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng in báo cáo đối chiếu chuyển tiền đến của đơn vị theo ngày làm việc. Cách thức để in báo cáo như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Báo cáo / In báo cáo / In báo [...]

In báo cáo tổng hợp đối chiếu các chuyển tiền đi của đơn vị (08A1) trên ứng dụng CF-eBank

In báo cáo tổng hợp đối chiếu các chuyển tiền đi của đơn vị (08A1) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng In Báo cáo tổng hợp đối chiếu các chuyển tiền đi của đơn vị trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng in báo cáo tổng hợp đối chiếu các chuyển tiền đi của đơn vị theo ngày làm việc. Cách thức để in báo cáo như sau: Bước 1: Truy cập chức [...]

In Báo cáo chuyển tiền đến bị hủy (06D) trên ứng dụng CF-eBank

In Báo cáo chuyển tiền đến bị hủy (06D) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng In báo cáo chuyển tiền đến bị hủy (06C) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng in báo cáo chuyển tiền đến bị hủy theo ngày làm việc. Cách thức để in báo cáo như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Báo cáo / In báo cáo / In báo cáo chuyển đến bị hủy Giao diện In [...]

In Báo cáo chuyển tiền đi bị hủy (06C) trên ứng dụng CF-eBank

In Báo cáo chuyển tiền đi bị hủy (06C) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng In báo cáo chuyển tiền đi bị hủy (06C) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng in báo cáo chuyển tiền đi bị hủy theo ngày làm việc. Cách thức để in báo cáo như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Báo cáo / In báo cáo / In báo cáo chuyển đi bị hủy Giao diện In [...]

In báo cáo tổng hợp chuyển tiền đến trong ngày (06B1) trên ứng dụng CF-eBank

In báo cáo tổng hợp chuyển tiền đến trong ngày (06B1) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng In báo cáo tổng hợp chuyển tiền đến trong ngày (06B1) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng in báo cáo tổng hợp chuyển tiền đến trong ngày theo ngày làm việc Cách thức để in báo cáo như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Báo cáo / In báo cáo / Báo cáo tổng hợp [...]

In báo cáo tổng hợp chuyển tiền đi trong, ngoài hệ thống (06A1) trên ứng dụng CF-eBank

In báo cáo tổng hợp chuyển tiền đi trong, ngoài hệ thống (06A1) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng In báo cáo tổng hợp chuyển tiền đi trong, ngoài hệ thống (06A1) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng in báo cáo tổng hợp chuyển tiền đi trong, ngoài hệ thống (06A1) theo ngày làm việc Cách thức để in báo cáo như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Báo cáo / [...]

In Lệnh tra soát (05) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

In Lệnh tra soát (05) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng In Lệnh tra soát (05) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng in lệnh tra soát theo ngày làm việc Cách thức để in In Lệnh tra soát (05) như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Báo cáo / In báo cáo / In Lệnh tra soát Giao diện In lệnh lệnh tra soát hiển thị như sau:          [...]

In Lệnh hoàn chuyển, trả lời hoàn chuyển (03A, 03B) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

In Lệnh hoàn chuyển, trả lời hoàn chuyển (03A, 03B) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng In Lệnh hoàn chuyển, trả lời hoàn chuyển (03A, 03B) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng in lệnh hoàn chuyển và trả lời hoàn chuyển theo ngày làm việc Cách thức để in In Lệnh hoàn chuyển, trả lời hoàn chuyển (03A, 03B) như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Báo cáo / In báo [...]

In giấy báo (01A, 01B) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

In giấy báo (01A, 01B) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng In giấy báo (01A, 01B) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng in lệnh thanh toán đi đến theo ngày làm việc Cách thức để in giấy báo (01A, 01B) như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Báo cáo /In báo cáo /In giấy báo Giao diện In giấy báo hiển thị như sau:                  [...]

Tra cứu thông tin biến động số dư tài khoản trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Tra cứu thông tin biến động số dư tài khoản trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng Tra cứu thông tin biến động số dư tài khoản trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng tại quỹ tín dụng nhân dân PCF tra cứu, in sao kê thông tin biến động tài khoản tiền gửi thanh toán của đơn vị. Cách thức để tra cứu thông tin biến động số dư tài khoản như [...]

Tra cứu số dư tài khoản trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Tra cứu số dư tài khoản trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng Tra cứu số dư tài khoản trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng tại quỹ tín dụng nhân dân tra cứu số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của đơn vị tại thời điểm hiện tại Cách thức để tra cứu số dư tài khoản như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Tra cứu->Vấn tin số dư tài khoản Giao [...]

Tra cứu lệnh tra soát trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Tra cứu lệnh tra soát trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng Tra cứu lệnh tra soát trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng tra cứu thông tin lệnh tra soát trong hệ thống theo ngày giao dịch và các tiêu chí khác Cách thức để tra cứu lệnh tra soát như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Tra cứu -> Lệnh tra soát Giao diện chức năng Lệnh tra soát hiển thị như [...]

Tra cứu lệnh hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Tra cứu lệnh hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng Tra cứu lệnh hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng tra cứu thông tin lệnh hoàn chuyển trong hệ thống theo ngày giao dịch và các tiêu chí khác Cách thức để tra cứu lệnh hoàn chuyển như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Tra cứu -> Lệnh hoàn chuyển Giao diện chức năng Lệnh hoàn chuyển hiển thị như sau:  [...]

Tra cứu lệnh chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Tra cứu lệnh chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng Tra cứu lệnh chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng tại các phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD)và quỹ tín dụng (PCF) tra cứu thông tin lệnh chuyển tiền. Cách thức để tra cứu lệnh chuyển tiền như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Tra cứu -> Lệnh chuyển tiền Giao diện chức năng Lệnh chuyển [...]

Tra cứu thông tin đăng ký dịch vụ trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Tra cứu thông tin đăng ký dịch vụ trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng Tra cứu thông tin đăng ký dịch vụ trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng tại các phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD)và quỹ tín dụng (PCF) tra cứu thông tin đăng ký dịch vụ của các đơn vị tham gia trong hệ thống Cách thức để tra cứu thông tin đăng ký [...]

Tra cứu đơn vị thành viên trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Tra cứu đơn vị thành viên trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng Tra cứu đơn vị thành viên trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Cho phép người dùng tại các phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD)và quỹ tín dụng (PCF) tra cứu danh sách đơn vị thành viên trong hệ thống Cách thức để tra cứu đơn vị thành viên như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Tra cứu -> Đơn [...]

Kiểm soát kế toán tại đơn vị thành viên thực hiện xử lý cuối ngày trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán tại đơn vị thành viên thực hiện xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Trong bài viết “Quy trình xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank” NGV đã giới thiệu các công việc cụ thể tại trung tâm xử lý, chi nhánh ngân hàng hợp tác và các đơn vị thành viên (Bao gồm quỹ tín dụng và phòng giao dịch thuộc chi nhánh [...]

Quy trình xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Quy trình xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Công việc xử lý cuối ngày cho  phép các đơn vị trong hệ thống ngân hàng điện tử CF-eBank thực hiện những công việc cuối ngày, trước khi kết thúc ngày làm việc để chuyển sang ngày làm việc mới. Theo quy định, nếu ngày làm việc trước, vì một lý do nào đó mà các đơn vị trong hệ thống chưa thực hiện xử lý [...]

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu tra soát đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu tra soát đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Quy trình xử lý yêu cầu tra soát đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 3 công việc như sau: Thứ nhất: Kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu tra soát đến Thứ hai: Kế toán chuyển tiền tạo [...]