Các Quỹ tín dụng nhân dân huyện Đông Hưng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Các Quỹ tín dụng nhân dân huyện Đông Hưng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Các Quỹ tín dụng nhân dân huyện Đông Hưng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trên địa bàn huyện Đông Hưng có 12 Qũy tín dụng nhân dân hoạt động ở 24 xã đã góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn.

quy tin dung nhan dan dong hung

Đến hết tháng 4 năm nay, tổng nguồn vốn của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn huyện Đông Hưng đạt trên 1.112 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng dư nợ đạt 893 tỷ 714 triệu đồng, tăng trên 17 tỷ đồng, nợ xấu đảm bảo ở mức 0,23 %. Cơ cấu tín dụng từng bước điều chỉnh phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Chất lượng công tác thẩm định, công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay được nâng lên. Vốn tín dụng phục vụ kịp thời cho SXKD, phát triển nghề, làng nghề, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

quy tin dung nhan dan dong hung 1

quy tin dung nhan dan dong hung 2

Các Quỹ tín dụng nhân dân đang tích cực củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống, mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả; nâng cao công tác quản trị, điều hành. Phấn đấu có hệ số đòn bẩy tài chính cao trên 24 lần, chỉ tiêu cho vay và đầu tư ở mức 88%, tài sản khác/tổng tài sản ở mức trên 3%

quy tin dung nhan dan dong hung f

Share this post