Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch hành chính năm 2016

Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch hành chính năm 2016

Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016                                                                              Ngân hàng

Ngày 29/12/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đãcó Quyết định số 2642QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của NHNN.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của ngân hàng nhà nước là triển khai tích cực, hiệu quả toàn bộ các nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ trọng tâm là: (i) Hoàn thiện thể chế về các lĩnh vực hoạt động ngân hàng đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong giao dịch với ngân hàng; (ii) Đẩy mạnh hiện đại hóa các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, chú trọng hiện đại hóa hoạt động hành chính; (iii) Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy của ngân hàng nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và thực hiện chức năng ngân hàng trung ương hiện đại; (iv) Tăng cường chỉ đạo các TCTD cải cách, đổi mới các quy trình, thủ tục giao dịch, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ trên cơ sở ứng dụng CNTT nhằm tạo thuận lợi và cắt giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; (v) Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện các chương trình cải cách theo kế hoạch CCHC nhà nước.

Cụ thể trong lĩnh vực cải cách thể chế, ngân hàng nhà nước tiếp tục đề ra nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối đảm bảo tính đồng bộ, trọng tâm là hoàn thành việc xây dựng các văn bản QPPL theo Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD, hoàn thiện và ban hành văn bản hướng dẫn Luật ngân hàng nhà nước, Luật các TCTD; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và khả thi; Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngân hàng nhà nước; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, công tác xử lý sau thanh tra việc thực hiện chính sách pháp pháp luật thuộc phạm vị quản lý nhà nước của ngân hàng nhà nước.

Trong lĩnh vực cải cách TTHC, ngân hàng nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách theo hướng thay thế dần các hình thức thủ tục văn bản chấp thuận, giấy tờ hành chính…bằng hình thức chỉ quy định các điều kiện chặt chẽ, bắt buộc phải thực hiện, tạo tính chủ động tuân thủ đối với các tổ chức, cá nhân. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, vừa đảm bảo yêu cầu cải cách TTHC. Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC; Công bố, công khai và niêm yết TTHC đẩy đủ, kịp thời …

Về cải cách tổ chức bộ máy, ngân hàng nhà nước tiếp tục theo dõi, đánh giá hoạt động của các đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của ngân hàng nhà nước, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động; Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả của các quy định phân cấp, phân quyền quản lý công chức, viên chức để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật.

Liên quan đến nhiệm vụ cải cách công vụ, công chức, tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ; Triển khai đa dạng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng; Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức…

Về cải cách tài chính công, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, quy trình, thủ tục trong quản lý chi tiêu, mua sắm tài sản và quản lý chi tiêu, mua sắm tài sản và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của ngân hàng nhà nước trên cơ sở tuân thủ các quy định mới của Luật Đầu tư công, Luật xây dựng, Luật đấu thầu…

Một nhiệm vụ trọng tâm được nêu cụ thể trong nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính, đó là triển khai có hiệu quả kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử tại ngân hàng nhà nước theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ, đáp ứng yêu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và cải cách TTHC, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân; tạo lập tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng nhà nước.

Ngoài ra, kế hoạch CCHC năm 2016 còn đề ra một số nhiệm vụ khác như tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và tác nghiệp hướng tới phương thức làm việc hoàn toàn trên nền tảng ứng dụng CNTT theo mô hình văn phòng điện tử không giấy tờ; Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch nâng cấp các TTHC cơ bản của ngân hàng nhà nước có tần suất, số lượng đối tượng thực hiện hàng năm phát sinh lớn theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức 4…. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong Ngành trong việc tuyên truyền về kết quả hoạt động CCHC của ngân hàng nhà nước.

( trích hiephoinganhangvietnam)

Share this post