Hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận công nghệ số, góp phần thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện

Hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận công nghệ số, góp phần thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện “Việc nghiên cứu giáo dục tài chính cho hộ nghèo và các đối tượng yếu thế thông qua điện thoại di động nhằm cung cấp cho khách hàng một số bài học liên quan đến sản phẩm ngân hàng dành cho khách hàng, kỹ năng về quản lý tiền, chi tiêu, dự toán ngân sách gia đình, tiết [...]