Tag - chuyển hoàn nhóm nợ

Quy trình chuyển hoàn nhóm nợ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quỹ tín dụng nhân dân có thể phân loại lại các khoản nợ vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn trong các trường hợp sau đây: Đối với các khoản nợ quá hạn, Quỹ tín dụng nhân dân phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Khách hàng trả đầy đủ phần nợ gốc và lãi bị quá hạn (kể cả lãi áp [...]