Quy trình chuyển hoàn nhóm nợ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quy trình chuyển hoàn nhóm nợ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quỹ tín dụng nhân dân có thể phân loại lại các khoản nợ vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn trong các trường hợp sau đây:

Đối với các khoản nợ quá hạn, Quỹ tín dụng nhân dân phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Khách hàng trả đầy đủ phần nợ gốc và lãi bị quá hạn (kể cả lãi áp dụng đối với nợ gốc quá hạn) và nợ gốc và lãi của các kỳ hạn trả nợ tiếp theo trong thời gian tối thiểu sáu (06) tháng đối với khoản nợ trung và dài hạn, ba (03) tháng đối với các khoản nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn;
 • Có tài liệu, hồ sơ chứng minh các nguyên nhân làm khoản nợ bị quá hạn đã được xử lý, khắc phục;
 • Quỹ tín dụng nhân dân có đủ cơ sở (thông tin, tài liệu kèm theo) đánh giá là khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại.

Đối với các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Khách hàng trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại trong thời gian tối thiểu sáu (06) tháng đối với các khoản nợ trung và dài hạn, ba (03) tháng đối với các khoản nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn được cơ cấu lại;
 • Có tài liệu, hồ sơ chứng minh các nguyên nhân làm khoản nợ phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ đã được xử lý, khắc phục;
 • Quỹ tín dụng nhân dân có đủ cơ sở (thông tin, tài liệu kèm theo) để đánh giá là khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi đúng thời hạn đã được cơ cấu lại còn lại.

Nghiệp vụ Chuyển hoàn nhóm nợ được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Tín dụng –> Hồ sơ tín dụng –> Chuyển hoàn nhóm nợ
Màn hình chuyển hoàn nhóm nợ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân eFUND

Màn hình chuyển hoàn nhóm nợ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân eFUND

 • Nhập hợp đồng cần chuyển hoàn nhóm nợ, nhập thông tin chuyển hoàn nhóm nợ.
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “In” để in chứng từ kế toán.
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý chọn chính xác hợp đồng cần chuyển hoàn nhóm nợ
  • Nhập đúng nhóm nợ mới.
  • Kiểm tra số tiền trích hoàn lập dự phòng và hoàn hạch toán lãi dự thu ngoại bảng
  • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch chuyển hoàn nhóm nợ chưa duyệt để kiểm tra lại thông tin và duyệt giao dịch.

Share this post