Quy trình gia hạn nợ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là khoản nợ mà Quỹ tín dụng chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ cho khách hàng do Quỹ tín dụng đánh giá khách hàng suy giảm khả năng trả nợ gốc hoặc lãi đúng thời hạn ghi trong hợp đồng tín dụng nhưng Quỹ tín dụng có đủ cơ sở để đánh giá khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi [...]