Quy trình gia hạn nợ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quy trình gia hạn nợ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là khoản nợ mà Quỹ tín dụng chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ cho khách hàng do Quỹ tín dụng đánh giá khách hàng suy giảm khả năng trả nợ gốc hoặc lãi đúng thời hạn ghi trong hợp đồng tín dụng nhưng Quỹ tín dụng có đủ cơ sở để đánh giá khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn trả nợ đã cơ cấu lại.

Gia hạn nợ vay là việc Quỹ tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian ngoài thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

Đối với khách hàng không có khả năng trả nợ hết nợ gốc, nợ lãi vốn vay hoặc cả nợ gốc và lãi trong pham vi thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và Quỹ tín dụng đánh gía là có khả năng trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay thì Quỹ tín dụng xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng. Quỹ tín dụng tự quy định trong Quy chế cho vay thời hạn gia hạn nợ vay tối đa đối với từng thể loại cho vay (ngắn, trung, dài hạn) phù hợp với điều kiện thực tế của mình. Thời hạn gia hạn nợ đối với cho vay ngắn hạn tối đa bằng 12 tháng, đối với cho vay trung hạn và dài hạn tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

Trường hợp khách hàng đề nghị gia hạn nợ quá các thời hạn này do nguyên nhân khách quan và tạo điều kiện cho khách hàng có khả năng trả nợ, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) QTDND xem xét quyết định và báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau khi thực hiện (Trích Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.)

Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc Quỹ tín dụng và khách hàng thoả thuận về việc thay đổi các kỳ hạn trả nợ đã thoả thuận trước đo trong hợp đồng tín dụng.

Đối với khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc, nợ lãi vốn vay hoặc cả nợ gốc và lãi trong pham vi thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và Quỹ tín dụng đánh gía là có khả năng trả nợ trong các kỳ hạn tiếp theo, thì Quỹ tín dụng xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, trả nợ lãi vốn vay hoặc trả nợ cả gốc và lãi vón vay.

Toàn bộ số dư nợ vay gốc của khách hàng có khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ được phân loại vào các nhóm nợ thích thợp theo quy định về phân loại nợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ:

Tại Khoản 1 Điều 6, văn bản hợp nhất số 22 quy định về phân loại nợ:

 • Nợ gia hạn nợ lần đầu phải phân loại nợ vào nhóm 2
 • Nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu phân loại nợ vào nhóm 3

Tuy nhiên, tại Khoản 3a Điều 6 văn bản này quy định như sau: Quỹ tín dụng nhân dân được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ như đã được phân loại trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Khoản nợ mà việc cấp tín dụng không vi phạm các quy định của pháp luật
 • Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ là phù hợp với mục đích của dự án vay vốn trong hợp đồng tín dụng
 • Khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng
 • Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện khi khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay hoặc không có khả năng trả nợ hết nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, có phương án trả nợ mới khả thi, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
 • Khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, Quỹ tín dụng nhân dân đáp ứng được quy định của Ngân hàng Nhà nước về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng bao gồm cả tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn trong trường hợp cơ cấu lại khoản nợ ngắn hạn để thành khoản nợ trung hạn, dài hạn.

Nghiệp vụ Gia hạn nợ được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND đơn giản như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Tín dụng –> Hồ sơ tín dụng –> Gia hạn nợ
Gia hạn nợ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Gia hạn nợ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Nhập hợp đồng cần gia hạn nợ, thông tin gia hạn nợ, thông tin chuyển nhóm nợ (nếu có)
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “Gia hạn nợ” để in Giấy gia hạn nợ
 • Nhấn nút “In” để in chứng từ kế toán nếu có phát sinh gia hạn nợ kèm chuyển nhóm nợ
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chọn đúng hợp đồng cần gia hạn nợ
  • Nhập đúng thời gian gia hạn thêm cho hợp đồng
  • Nếu là thu gốc lãi luôn cần bước duyệt chứng từ gia hạn nợ
  • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch gia hạn nợ chưa duyệt để kiểm tra lại thông tin và duyệt giao dịch.
 • Các phím tắt đặc biệt trên giao diện
  • Ctrl + G: In giấy Gia hạn nợ.

Share this post