Tag - phân hệ báo cáo

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên phần mềm QTDND eFUND

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh B03/QTDCS Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ và tình hình thực hiện theo kế hoạch từ đầu kỳ đến thời điểm báo cáo; là cơ sở để kiển tra, theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi. Đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 Quỹ tín dụng nhân dân [...]