Tag - hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ trên phần mềm eFUND

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ B03a/QTDCS Ngoài báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng quý Quỹ tín dụng nhân dân phải báo cáo bảng cân đối tài khoản kế toán giữa niên độ. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán giữa niên độ cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn theo cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài [...]

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên phần mềm QTDND eFUND

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh B03/QTDCS Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ và tình hình thực hiện theo kế hoạch từ đầu kỳ đến thời điểm báo cáo; là cơ sở để kiển tra, theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi. Đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 Quỹ tín dụng nhân dân [...]