Tag - Phần mềm quỹ tín dụn nhân dân

Khai báo tài khoản trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Khai báo tài khoản trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế. Mỗi tài khoản mở theo đối tượng kế toán cụ thể, có nội dung kinh tế riêng biệt và theo yêu cầu quản lý quy định. Việc hiểu được nội dung, bản chất, kết cấu của từng tài khoản giúp học [...]