Tag - phần mềm quỹ tín dụng nhân

Quy trình phân bổ doanh thu trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Nguyên tắc kế toán PHÙ HỢP quy định “Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan [...]