Quy trình phân bổ doanh thu trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quy trình phân bổ doanh thu trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Nguyên tắc kế toán PHÙ HỢP quy định “Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó”.

Như vậy, chi phí được ghi nhận trong kỳ là toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến việc tạo ra doanh thu và thu nhập của kỳ đó, không phụ thuộc vào khoản chí đó được chi ra trong kỳ nào. Quy định hạch toán phù hợp giữa doanh thu và chi phí nhằm xác định và đánh giá đúng kết quả kinh doanh của từng thời kỳ kế toán giúp các nhà quản trị có những quyết định kinh doanh đúng đắn và hiệu quả.

Áp dụng nguyên tắc Phù hợp trong hoạt động cho vay tại Quỹ tín dụng nhân dân, đối với các hợp đồng thu lãi trước, số tiền lãi sẽ không được đưa vào thu nhập ngay mà phải phân bổ dần hàng kỳ.

Nghiệp vụ này được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND đơn giản như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Tín dụng –> Hồ sơ tín dụng –> Phân bổ doanh thu
phan-bo-doanh-thu-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Màn hình phân bổ doanh thu trên Phần mềm quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Chọn sản phẩm cần lấy khế ước, nhập điều kiện phân bổ đến ngày
 • Nhấn nút “Phân bổ” để tính số tiền lãi phân bổ trong kỳ
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “Xem kết quả” để xem kết quả và in bảng kê lãi phân bổ trong kỳ
 • Nhấn nút “In Giao dịch” để in chứng từ kế toán
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chọn đúng điều cần lọc hợp đồng cần thực hiện phân bổ doanh thu.
  • Kiểm tra kỹ các thông tin ngày phân bổ kỳ trước, doanh thu chờ phân bổ lũy kế và doanh thu phân bổ kỳ này.
  • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch phân bổ doanh thu chưa duyệt để kiểm tra lại thông tin và duyệt giao dịch.

Share this post