Một số Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các Tổ chức tín dụng

NHNN ban hành sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các Tổ chức tín dụng Ngày 04/12/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 23/2015/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà [...]