Quy định về tài sản bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Quy định về tài sản bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 10/2016/TT-BTC hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh. Cụ thể, Thông tư 10/2016/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký giao dịch bảo đảm; chế độ báo cáo và trách nhiệm của các bên đối với việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản thế chấp cho [...]

Tin tốt cho tài sản xấu

Nhiều nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư nhỏ có tiền đã chuyển qua đầu tư nợ xấu. Khi ngân hàng (NH) không thể thu hồi nợ từ các khoản cho vay đầu tư bất động sản (BĐS), họ không thể nhanh chóng thực hiện các khoản cho vay mới. Bên cạnh vấn đề lãi suất, thì điều kiện cho vay chặt chẽ cũng thường hạn chế khả năng tiếp cận các khoản vay NH, đặc biệt ở các [...]

Lập hợp đồng thế chấp tài sản trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Tài sản bảo đảm tiền vay là tài sản của khách hàng vay, của bên bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bao gồm: tài sản thuộc quyền sở hữu, giá trị quyền sử dụng đất của khách hàng vay, của bên bảo lãnh; tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của khách hàng vay, của bên bảo lãnh là doanh nghiệp nhà nước; tài sản hình thành từ vốn vay (Trích nghị định 85/2002-bổ [...]