Thay đổi lãi suất sản phẩm tín dụng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lãi suất cho vay là giá cả của khoản vay, được biểu hiện bằng tỷ lệ phần trăm trên cơ sở so sánh giữa số tiền thu được so với số tiền cho vay trong một thời gian nhất định. Bất kỳ tổ chức tín dụng cho vay nào đều phải có cơ chế quản lý lãi suất nhằm mục đích: Đảm bảo thu nhập từ hoạt động cho vay là lớn nhất Gia tăng doanh số cho vay Tuân theo quy định [...]