Thay đổi lãi suất sản phẩm tín dụng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thay đổi lãi suất sản phẩm tín dụng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lãi suất cho vay là giá cả của khoản vay, được biểu hiện bằng tỷ lệ phần trăm trên cơ sở so sánh giữa số tiền thu được so với số tiền cho vay trong một thời gian nhất định.

Bất kỳ tổ chức tín dụng cho vay nào đều phải có cơ chế quản lý lãi suất nhằm mục đích:

  • Đảm bảo thu nhập từ hoạt động cho vay là lớn nhất
  • Gia tăng doanh số cho vay
  • Tuân theo quy định về lãi suất cho vay của các cơ quan chức năng
  • Có căn cứ để ra quyết định các mức lãi suất áp dụng trong các sản phẩm cho vay.

Tùy vào quy chế quản lý của các tổ chức tín dụng khác nhau, thông thường các khoản vay ngắn hạn quy định áp dụng lãi suất cố định. Nếu vay dài hạn, khách hàng sẽ được vay mức lãi suất cố định trong 1 khoảng thời gian, sau đó lãi suất sẽ được thả nổi có biên độ dựa trên lãi suất huy động áp dụng cho thời gian còn lại.

Nghiệp vụ này được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND như sau:

  • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Quản trị hệ thống –> Lãi suất –> Danh mục lãi suất –> Chọn mã lãi suất cần thay đổi
Màn hình thay đổi lãi suất sản phẩm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Màn hình thay đổi lãi suất sản phẩm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

  • Chọn mã lãi suất cần thay đổi lãi suất, nhập thông tin ngày áp dụng và lãi suất mới
  • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin thay đổi lãi suất
  • Truy cập Tín dụng à Sản phẩm à Danh sách sản phẩm tìm sản phẩm mới được thay đổi lãi suất và kiểm tra lãi suất mới đã được áp dụng.

Share this post