Tái cơ cấu tổ chức tín dụng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động

Tái cơ cấu tổ chức tín dụng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động

Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động

Thời gian qua, ngành Ngân hàng đã tích cực chỉ đạo thực hiện Ðề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cơ sở sản xuất giầy dép nữ Hạnh Vân (xã Thái Học, huyện Thái Thụy) mở rộng quy mô sản xuất từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Cơ sở sản xuất giầy dép nữ Hạnh Vân (xã Thái Học, huyện Thái Thụy) mở rộng quy mô sản xuất từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đinh Ngọc Thạch cho biết: Để thực hiện hiệu quả Đề án, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh quản lý chặt chẽ việc mở rộng mạng lưới theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định; tiến hành đánh giá thực trạng hoạt động để phân loại từng nhóm tổ chức tín dụng (TCTD), giám sát các TCTD thực hiện cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ sau cơ cấu lại, điều chỉnh giảm lãi suất tiền vay, thực hiện chính sách lãi suất đối với các lĩnh vực ưu tiên. Giai đoạn 2011 – 2015, tổng số nợ xấu được cơ cấu lại 151 tỷ đồng, tổng số nợ xấu được xử lý 1.090 tỷ đồng. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp và có biện pháp hỗ trợ các Tổ chức tín dụng xử lý, thu hồi nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng.

Cùng với chỉ đạo các Tổ chức tín dụng đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại gắn với nâng cao chất lượng hoạt động, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh còn chỉ đạo từng quỹ tín dụng nhân dân (TDND) xây dựng, triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quỹ Tổ chức tín dụng, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển hệ thống quỹ TDND. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh còn chỉ đạo các quỹ tín dụng nhân dân phát triển các dịch vụ ngân hàng phù hợp với năng lực quản trị, điều hành; tích cực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng phát triển sản xuất, kinh doanh. Giám đốc Quỹ TDND Đình Phùng (Kiến Xương) Ngô Đức Hùng cho biết: Thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các Tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015, Hội đồng quản trị Quỹ đã chủ động xây dựng phương án thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ. Đến nay, bộ máy tổ chức của Quỹ đã được kiện toàn đầy đủ theo quy định bao gồm: hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát và cán bộ kiểm toán nội bộ. Với tổ chức bộ máy mới, Quỹ tập trung mở rộng quy mô hoạt động nhằm nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm khả năng chi trả, khả năng thanh toán và đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu quy định về tỷ lệ an toàn vốn. Đến ngày 31/8/2015, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt 40,722 tỷ đồng, trong đó vốn huy động 38,129 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 2,593 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay thành viên 30,548 tỷ đồng với 377 khách hàng đang vay vốn, trong đó cho vay sản xuất nông nghiệp 325 triệu đồng, cho vay kinh doanh dịch vụ ngành nghề 12,144 tỷ đồng và cho vay sinh hoạt 18,079 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,19% tổng dư nợ.

( trích báo thaibinhonline)

Share this post