Tư vấn về hoạt động cho vay vốn của quỹ tín dụng nhân dân

Tư vấn về hoạt động cho vay vốn của quỹ tín dụng nhân dân

Tư vấn về hoạt động cho vay vốn của quỹ tín dụng nhân dân

Ngoài việc cho các thành viên vay vốn thì Quỹ tín dụng còn được phép thực hiện cho vay với các đối tượng khác, hay có khả năng cung cấp các dịch vụ tín dụng không?

vay vốn quỹ tín dụng nhân dân

Câu hỏi: Theo thông tư quy định về hoạt động của Qũy tín dụng là hỗ trợ các thành viên hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tôi xin hỏi như vậy ngoài việc cho các thành viên vay vốn thì QTD còn được phép thực hiện cho vay với các đối tượng khác , hay có khả năng cung cấp các dịch vụ tín dụng không ? Quy định về quỹ tín dụng thế nào mong luật sư tư vấn.

Trả lời: Theo khoản 3, 4 Điều 37 Thông tư số 03/2015/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân:

4. Quỹ tín dụng nhân dân cho vay đối với khách hàng là tổ chức, cá nhân không phải là thành viên, có tiền gửi tại quỹ tín dụng nhân dân trên cơ sở bảo đảm bằng số tiền gửi do chính quỹ tín dụng nhân dân phát hành. Tổng số tiền cho vay không được vượt quá số dư của số tiền gửi tại thời điểm quyết định cho vay và thời hạn cho vay không được vượt quá thời hạn còn lại của số tiền gửi.
5. Quỹ tín dụng nhân dân cho vay các hộ nghèo không phải là thành viên, đăng ký hộ khẩu và thường trú trên địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. Hộ nghèo phải nằm trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Quy trình, thủ tục, hồ sơ cho vay hộ nghèo thực hiện theo chế độ tín dụng hiện hành áp dụng đối với thành viên”.

Như vậy, pháp luật cho phép Quỹ tín dụng nhân dân có quyền cho vay tổ chức, cá nhân không là thành viên của Quỹ mà có gửi tiền tại quỹ và đối với hộ gia đình nghèo.

(Theo luatminhgia)

Share this post