Giám sát có hiệu quả hệ thống Qũy tín dụng nhân dân trên địa bàn

Giám sát có hiệu quả hệ thống Qũy tín dụng nhân dân trên địa bàn

Giám sát có hiệu quả hệ thống QTDND trên địa bàn

Tính đến 31/10/2015, 156 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) do Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long (Chi nhánh) phụ trách hoạt động ổn định, hầu hết các đơn vị kinh doanh tốt, chất lượng tín dụng trên địa bàn khá ổn định, nợ xấu 141 tỷ đồng. Thông qua việc triển khai hiệu quả hoạt động giám sát và cảnh báo sớm đối với các tổ chức tham gia BHTG, Chi nhánh đã góp phần tích cực vào đảm bảo an toàn hệ thống Qũy tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Tổng nguồn vốn toàn khu vực đạt 9.475 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, có 59 qũy tín dụng nhân dân (37,8%) có nguồn vốn từ 50 tỷ đồng trở lên, 75 quỹ (48,08%) có nguồn vốn từ 20 tỷ đến 50 tỷ, còn lại là 22 quỹ có nguồn vốn dưới 20 tỷ (14,11%). Nhìn chung, hệ thống Qũy tín dụng nhân dân là một kênh tiếp cận vốn tương đối dễ dàng, trong toàn hệ thống khả năng huy động tiền gửi dân cư tốt. Vốn huy động từ thị trường I chiếm 100%, trong đó 99,77% là tiền gửi tiết kiệm bằng VND. Vốn huy động chiếm phần lớn với tỷ trọng 83,17% tổng nguồn vốn, tương đương 7.880 tỷ đồng, so với đầu năm và cùng kỳ tăng khá cao với tỷ lệ lần lượt là 8,38% và 9,8                            quỹ tín dụng nhân dân

Tài sản sinh lời chiếm 96,37% tổng tài sản có, tương đương 9.130 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là dư nợ tín dụng với tỷ trọng 81,77% trong tài sản sinh lời và bằng 78,80% so với tổng tài sản Có. Tổng dư nợ cho vay đến thời điểm 31/10/2015 đạt 7.466 tỷ đồng.

Hệ thống qũy tín dụng nhân dân có ưu thế là hiểu địa bàn, chi phí hoạt động thấp và mục tiêu hoạt động mang tính chất tương trợ thành viên nên việc cho vay được tiến hành nhanh gọn và bảo đảm an toàn, hiệu quả. Đây cũng là nguồn cung vốn phục vụ phát triển kinh tế địa phương, giúp nhiều gia đình vay được vốn và phát triển kinh tế, giảm tình trạng cho vay nặng lãi, từ đó góp phần ổn định an ninh trật tự địa phương.

Biểu đồ biến động Huy động vốn và dư nợ (Đơn vị: tỷ đồng)                                                                        Quỹ tín dụng nhân dân

Nhìn chung, hệ thống qũy tín dụng nhân dân hiện đang tiếp tục phát triển theo hướng tích cực. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số qtín dụng nhân dân yếu kém, kinh doanh thua lỗ, nợ xấu lớn, có vi phạm trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng. Chi nhánh thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ những đơn vị có vi phạm các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng theo nguồn thông tin từ Báo cáo tài chính, Báo cáo thống kê và các Báo cáo theo yêu cầu của BHTGVN.

Có thể thấy hệ thống qũy tín dụng nhân dân đang từng bước phát triển và khẳng định vai trò, vị trí trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ ngân hàng, phục vụ trực tiếp công cuộc đổi mới và xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát đối với các tổ chức tham gia BHTG là qũy tín dụng nhân dân, đồng thời phối hợp với Ban lãnh đạo, thanh tra NHNN các tỉnh, thành phố để nắm bắt kịp thời các thông tin giúp cho công tác giám sát, phân tích các chỉ tiêu tài chính được chính xác.

( trích baohiemtienguivietnam)

 

Share this post