Hơn 38 nghìn tỷ đồng tín dụng chính sách tiếp sức vùng khó khăn

Hơn 38 nghìn tỷ đồng tín dụng chính sách tiếp sức vùng khó khăn

Ngày 20-11, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết: Tính đến hết tháng 10-2015, doanh số cho vay các chương trình tín dụng tại vùng khó khăn đạt hơn 38.404 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn này đã giúp các gia đình thoát nghèo, cải thiện đời sống và vươn lên làm giàu.

Hiện nay, NHCSXH đang thực hiện cho vay một số đối tượng chính sách tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Đây là các chương trình nhằm khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh, thương mại đối với các vùng miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc. Tính đến hết tháng 10-2015, doanh số cho vay các chương trình tín dụng tại vùng khó khăn đạt hơn 38.404 nghìn tỷ đồng.

Chương trình tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn (Quyết định 31) có mức vay tối đa đến 30 triệu đồng/hộ không phải bảo đảm tiền vay và đến 100 triệu đồng/hộ có bảo đảm tiền vay, lãi suất 9,0%/năm, phục vụ các mục đích phát triển sản xuất, kinh doanh cho các hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo tại các xã thuộc vùng khó khăn.

Tính đến ngày 31-10, doanh số cho vay của chương trình đạt 37.401 tỷ đồng, dư nợ 15.237 tỷ đồng. Nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,29%/tổng dư nợ. Chương trình đã cho hơn 1,7 triệu lượt khách hàng vay vốn và hiện đang còn hơn 677 nghìn khách hàng còn dư nợ.

Chương trình tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn (Quyết định 92) cho vay cá nhân tối đa đến 100 triệu đồng (vay hơn 30 triệu đồng phải có bảo đảm tiền vay) và tổ chức kinh tế tối đa đến 500 triệu đồng, lãi suất 9,0%/năm với mục đích phát triển thương mại ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc góp phần thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng trưởng kinh tế đồng đều giữa các vùng trong cả nước. Tính đến ngày 31-10, doanh số cho vay đạt hơn 1.003 tỷ đồng, dư nợ 257 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm 1,34%/tổng dư nợ. Chương trình đã cho gần 30 nghìn lượt khách hàng vay vốn, và hiện có 8,4 nghìn khách hàng còn dư nợ tại NHCSXH.

Việc triển khai thực hiện cho vay các chương trình tín dụng tại vùng khó khăn theo Quyết định 31 và 92 của Thủ tướng Chính phủ đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho người dân và một số tổ chức thương mại tại vùng khó khăn được vay vốn ưu đãi, có điều kiện để phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế làm thay đổi bộ mặt kinh tế – xã hội của các xã vùng khó

(http://www.nhandan.com.vn)

Share this post