Ngân hàng nhà nước ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Ngân hàng nhà nước ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Ngân hàng nhà nước ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

cai cach hanh chinhNgày 9/3/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 282/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Kế hoạch này nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống ngân hàng nhà nước đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn II (2016-2020) Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngân hàng nhà nước và phát triển hệ thống ngân hàng ổn định, bền vững, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Các mục tiêu cụ thể của Kế hoạch gồm: Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối theo định hướng cải cách hành chính gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; Tiếp tục đổi mới, cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong các giao dịch hành chính với ngân hàng nhà nước. Đảm bảo mức độ hài long của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính của ngân hàng nhà nước đạt trên 80% vào năm 2020; Các sản phẩm dịch vụ, ngân hàng, thủ tục giao dịch của các ngân hàng thương mại tiếp tục được cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa, tích cực phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của ngân hàng nhà nước ngày càng chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm và nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của các đơn vị; Hoàn thành kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử tại ngân hàng nhà nước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hoạt động hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí Ngành trong việc tuyên truyền, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành và xã hội về hoạt động cải cách hành chính.

Kế hoạch đã đề ra nhiệm cụ cải cách hành chính trên các mặt sau: (i) Cải cách thể chế; (ii) Cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng (gồm cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngân hàng nhà nước và chỉ đạo cải cách, đổi mới thủ tục giao dịch của các ngân hàng thương mại ); (iii) Cải cách tổ chức bộ máy; (iv) Cải cách công vụ, công chức; (v) Cải cách tài chính công; (vi) Hiện đại hóa hành chính; (vii) Tuyên truyền cải cách hành chính; (viii) Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính.

Cũng tại Quyết định này, Thống đốc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quán triệt, chỉ đạo triển khai Kế hoạch này, đảm bảo đúng thời thời hạn đối với các nhiệm vụ cụ thể được giao.

Quyết định số 282/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(Theo sbv.gov.vn)

Share this post