NHNH Ban hành Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

NHNH Ban hành Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

NHNH Ban hành Thông tư số 35/2015/TT-NHNN Quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài thay thế Thông tư 31/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Thông tư số 35/2015/TT-NHNN

Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng ( Dự án FSMIMS) được Ngân hàng nhà nước( NHNN) triển khai nhằm xây dựng một hệ thống tập trung, tích hợp các quy trình nghiệp vụ, kiến trúc công nghệ thông tin hiện đại. Một trong các mục tiêu của Dự án FSMIMS  là quản trị cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và các ứng dụng liên quan, giúp NHNN tăng cường năng lực thể chế, xây dựng một cơ sở dữ liễu điều hành tập trung, thống nhất trên nền tảng công nghệ tiên tiến, chuẩn hóa các mẫu biểu báo cáo theo thông lệ quốc tế và phù hợp với thiết kế dữ liệu của hệ thống CoreBank của các tổ chức tín dụng( TCTD) nhằm đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát an toàn hoạt động tổ chức tín dụng của NHNN hiện tại cũng như nhu cầu phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó nâng cao tính chính xác của số liệu báo cáo và giảm thiểu báo cáo trùng lặp, không khả thi, gây gánh nặng báo cáo cho các TCTD.

Để đáp ứng mục tiêu trên, ngày 31 tháng 12 năm 2015, Thống đốc Ngân hành Nhà nước ký ban hành Thông tư số 35/2015/TT-NHNN Quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Thông tư 31/2013/TT-NHNN( Thông tư 31). Thông tư số 35/2015/TT-NHNN được xây dựng trên cơ sở phát triển những ưu điểm của mô hình, quy tình báo cáo đã tương đối hoàn thiện tại Thông tư 31. Do đó, về cơ bản, Thông tư số 35/2015/TT-NHNN tiếp tục thừa kế, hoàn thiện hơn nữa các quy định tại Thông tư 31 và các văn bản hướng dẫn liên quan đã thực hiện hiệu quả trên thực tiễn, cụ thể như sau:

Kết cấu Thống tư số 35/2015/TT-NHNN bao gồm 03 Chương, 24 Điều và 04 Phụ lục cụ thể như sau:

  • Chương 1: Quy định chung, gồm 14 Điều, quy định về phạm vi điều chỉnh; đơn vị báo cáo; đơn vị nhận báo cáo; mẫu biểu báo cáo thống kê; mã số thống kê và các hướng dẫn phân bổ, phân loại; phương thức báo cáo; nối mạng và quy trình báo cáo điện tử; gửi báo cáo bằng văn bản; bảo mật thông tin báo cáo; chất lượng số liệu báo cáo thống kê; định kỳ và thời hạn gửi báo cáo; quy trình tra soát, xử lý, kiểm duyệt đối với mẫu biểu báo cáo điện tử; quy trình tra soát đối với mẫu biểu báo cáo bằng văn bản; mẫu biểu báo cáo không phát sinh.
  • Chương 2: Quy định về trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN và TCTD trong việc thực hiện báo cáo thống kê, gồm 7 Điều, trách nhiệm nhiệm của các Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; trách nhiệm với Vụ Dự báo, thống kê; trách nhiệm của Cục Công nghệ tin học; trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; trách nhiệm của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; trách nhiệm của các TCTD; khai thác mẫu biểu báo cáo
  • Chương 3: Quy định về tổ chức thực hiện, gồm 3 Điều, tổ chức thi đua khen thưởng; xử lý vi phạm; hiệu lực thi hành
  • Phụ lục 1: Các mẫu biểu báo cáo
  • Phụ lục 2: Hướng dẫn báo cáo
  • Phụ lục 3: Mã số  thống kê áp dụng trong công tác thống kê ngân hàng
  • Phụ lục 4: Hướng dẫn phân loại hình tổ chức và các nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư số 35/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 31/2013/TT-NHNN ngày 13/12/2013 quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Quý bạn đọc có thể download thông tin chi tiết của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN tại: Thong tu 35-2015-TT-NHNN

Share this post