Lãi nhập gốc theo danh sách trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lãi nhập gốc theo danh sách trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lãi nhập gốc được thực hiện với các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đến hạn mà không đến lĩnh lãi hoặc theo thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức nhận tiền gửi:

 • Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn thì việc tính toán và quản lý tài khoản tiền gửi khi làm lãi nhập gốc được thực hiện vào những ngày cuối tháng (ngày cụ thể do từng Quỹ tín dụng nhân dân quy định riêng).
 • Đối với tiền gửi có kỳ hạn, khi đến kỳ hạn mà khách hàng không đến tất toán sổ tiết kiệm , theo thỏa thuận hoặc tự động, nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân sẽ thực hiện làm lãi nhập gốc, đồng thời mở kỳ hạn tiết kiệm mới cho khách hàng: với kỳ hạn bằng kỳ hạn cũ, lãi suất bằng lãi suất cũ, tiền gốc mới bằng số dư gốc cũ cộng với số tiền lãi nhập gốc

Công thức tính lãi nhập gốc:

 • Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn:
 • Số tiền lãi = Tổng tích số tính lãi trong tháng x lãi suất (tháng)/30 ngày
 • Trong đó: Tổng tích số lãi trong tháng = ∑ (số dưi x số ngày trên thực tế mà số dưi tồn tại )
 • Số gốc mới = Dư gốc (Tính đến ngày lãi nhập gốc) + Số tiền lãi nhập gốc
 • Đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn:
 • Tiền lãi = Số dư tiền gửi x Thời gian gửi x Lãi suất áp dụng cho thời gian gửi tiền
 • Gốc mới = Gốc cũ + Tiền lãi

Việc lãi nhập gốc theo danh sách trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND được thực hiện như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Huy động vốn –> Tiền gửi tiết kiệm –> Lãi nhập gốc theo danh sách (Shift + 8)
Màn hình giao diện lãi nhập gốc theo danh sách trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Màn hình giao diện lãi nhập gốc theo danh sách trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Chọn sản phẩm, khu vực có sổ tiết kiệm thực hiện lãi nhập gốc và thông tin ngày đến hạn
 • Nhấn nút “Tính lãi” để tính số tiền lãi nhập gốc của sổ
 • Nhấn nút “Xem kết quả” để in ra bảng kê lãi nhập gốc, kiểm tra đúng giao dịch lãi nhập gốc
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu và hạch toán giao dịch lãi nhập gốc
 • Nhấn nút “In giao dịch” để in chứng từ kế toán (Cần lưu giao dịch trước khi in)
 • Nhấn nút “Thêm mới” để thực hiện giao dịch lãi nhập gốc mới
 • Nhấn nút “Xuất Excel” để xuất danh sách sổ làm lãi nhập gốc ra file Excel
 • Các thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Để đảm bảo không xảy ra trình huống vừa có giao dịch trả lãi tiết kiệm, tất toán sổ và giao dịch lãi nhập gốc cũng ngày thì việc thực hiện lãi nhập gốc cần được thực hiện vào thời điểm đầu ngày hoặc cuối ngày.
  • Nếu thực hiện lãi nhập đầu ngày cần duyệt giao dịch đó trước khi thực hiện giao dịch khác trong ngày. Ngược lại nếu thực hiện lãi nhập gốc cuối ngày thì sau khi kiểm tra nhật ký quỹ, cân đối chứng từ, thực hiện lưu trữ dữ liệu cần duyệt hết các giao dịch trong ngày sau đó mới thực hiện giao dịch lãi nhập gốc theo danh sách.
  • Đối với sổ chưa đến hạn nhưng muốn thực hiện lãi nhập gốc thì có thể sử dụng tham số “Số ngày cho phép làm lãi nhập gốc trước hạn” để cài đặt số ngày trước hạn vẫn cho phép lãi nhập gốc
  • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch lãi nhập gốc theo danh sách chưa duyệt để kiểm tra lại thông tin và duyệt giao dịch
 • Các phím tắt đặc biệt trên giao diện:
  • Ctrl + Alt + L: Tính lãi nhập gốc
  • Ctrl + W: Xem danh sách lãi nhập gốc theo khu vực hoặc sản phẩm

Share this post