Quỹ tín dụng TW chi nhánh Thái Bình phát huy vai trò điều hòa đồng vốn

Quỹ tín dụng TW chi nhánh Thái Bình phát huy vai trò điều hòa đồng vốn

Quỹ tín dụng TW chi nhánh Thái Bình phát huy vai trò điều hòa đồng vốn                                                                Quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng TW chi nhánh Thái Bình được thành lập tháng 9/2001 trên cơ sở sáp nhập quỹ tín dụng (QTD) khu vực tỉnh thành Chi nhánh QTDTW Thái Bình. Từ khi thành lập đến nay, Chi nhánh luôn làm tốt vai trò điều hòa đồng vốn cho hệ thống Qũy tín dụng nhân dân trong tỉnh, góp phần làm cho hệ thống hoạt động an toàn và có hiệu quả.
Với sự lớn mạnh không ngừng, hệ thống Qũy tín dụng nhân dân trong tỉnh đã có tổng nguồn vốn 1.760 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 800 lao động với thu nhập ổn định và có sự tăng trưởng hàng năm.
Từ khi thực hiện Chỉ thị 57-CT/TW ngày 10/10/2000 của Bộ Chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, hoạt động của Chi nhánh Qũy tín dụng TW Thái Bình ngày càng đa dạng, khẳng định vài trò quan trọng trong công tác điều hòa và cho vay vốn, chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng đủ và kịp thời cho các Qũy tín dụng nhân dân thành viên vay vốn để mở rộng quy mô hoạt động và khả năng thanh khoản. Năm 2001 toàn tỉnh có 37/78 Qũy tín dụng yếu kém thì đến nay hầu hết Qũy tín dụng cơ sở hoạt động an toàn, hiệu quả, kinh doanh có lãi ngày càng củng cố niềm tin trong khu vực nông nghiệp, nông thôn. Vốn của Chi nhánh chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của hệ thống Qũy tín dụng cơ sở. Với sự đóng góp về vốn, đến ngày 31/12/2011, hệ thống Qũy tín dụng cơ sở đã đạt dư nợ 1.897 tỷ đồng, tăng gần 33% so với năm 2010. Dư nợ cho vay của hệ thống Qũy tín dụng TW chiếm khoảng 22% vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Qũy tín dụng TW Chi nhánh Thái Bình đã phối hợp và có những đóng góp đáng kể trong việc xây dựng và vận hành thí điểm thành công Quỹ an toàn hệ thống Qũy tín dụng nhân dân tại Thái Bình. 10 năm qua, Quỹ An toàn hệ thống đã làm cho Qũy tín dụng cơ sở hoạt động tự tin hơn, tuy nguồn vốn chưa lớn nhưng nó làm cơ sở quan trọng của sự kiên kết hệ thống và thực tế đã giúp đỡ thành công những Qũy tín dụng giảm bớt khó khăn về tài chính, tránh được sự đổ vỡ, giải thể. Cũng từ đó, các quỹ cơ sở có nguồn vốn để mở rộng cho vay tới các thành phần kinh tế địa phương, trở thành nguồn lực quan trọng đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Để nâng cao hơn nữa vai trò điều phối nguồn vốn, Quỹ Tín dụng Trung ương Chi nhánh Thái Bình tiếp tục tăng cường nắm bắt thông tin về hoạt động và bám sát các Qũy tín dụng nhân dân cơ sở để tập trung vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của Qũy tín dụng nhân dân cơ sở; Củng cố, chấn chỉnh hoàn thiện và liên kết Qũy tín dụng nhân dân cơ sở thành một hệ thống thống nhất, hoạt động an toàn và ổn định. Thực hiện chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Chi nhánh ngày càng chú trọng đầu tư nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới bằng việc xây dựng cơ chế, quy định hợp lý để nhân dân được tiếp cận nguồn vốn từ các Qũy tín dụng phát triển kinh tế.

Share this post