Tag - bảng cân đối kế toán

Lập Bảng cân đối kế toán giữa niên độ trên phần mềm QTDND eFUND

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (B02A/QTDCS) Ngoài bảng cân đối kế toán năm, định kỳ hàng quý Quỹ tín dụng nhân dân phải báo cáo bảng cân đối tài khoản kế toán giữa niên độ. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ là báo cáo kế toán tổng hợp, phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có và các nguồn hình thành những tài sản đó của đơn vị sau một khoảng thời gian nhất [...]