Tag - cân đối tài khoản

Lập Bảng cân đối kế toán giữa niên độ trên phần mềm QTDND eFUND

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (B02A/QTDCS) Ngoài bảng cân đối kế toán năm, định kỳ hàng quý Quỹ tín dụng nhân dân phải báo cáo bảng cân đối tài khoản kế toán giữa niên độ. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ là báo cáo kế toán tổng hợp, phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có và các nguồn hình thành những tài sản đó của đơn vị sau một khoảng thời gian nhất [...]

Hướng dẫn lập Bảng cân đối tài khoản A01 trên phần mềm quỹ tín dụng eFUND

Bảng cân đối tài khoản kế toán (A01/QTDCS) Bảng cân đối tài khoản kế toán phản ánh doanh số hoạt động và số dư của tất cả các tài khoản từ cấp V đến tài khoản cấp I trong kỳ hạch toán. Bảng cân đối tài khoản kế toán được lập theo tháng, năm. Bảng cân đối tài khoản kế toán được lập cho các tài khoản trong bảng và các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. Căn cứ [...]