Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ trên phần mềm eFUND

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ B03a/QTDCS Ngoài báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng quý Quỹ tín dụng nhân dân phải báo cáo bảng cân đối tài khoản kế toán giữa niên độ. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán giữa niên độ cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn theo cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài [...]