Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ trên phần mềm eFUND

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ trên phần mềm eFUND

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ B03a/QTDCS

Ngoài báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng quý Quỹ tín dụng nhân dân phải báo cáo bảng cân đối tài khoản kế toán giữa niên độ.

Số liệu trên Bảng cân đối kế toán giữa niên độ cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn theo cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ của năm tài chính hiện hành.

Quỹ tín dụng nhân dân lập và gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ B03a theo mẫu quy định tại Công văn số 9574/NHNN-KTTC ngày 31/8/2007

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ                                                                              mau-bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-giua-nien-do-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund-01
Cách ghi Báo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ được lập trên cơ sở số liệu của các tài khoản thuộc loại 7 Thu nhập và các tài khoản thuộc loại 8 Chi phí.

 • Phần A: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Cột Chỉ tiêu: Tên các chỉ tiêu cần báo cáo theo quy định
  • Cột Qúy…. Năm nay: Lấy số phát sinh có của tài khoản loại 7 và phát sinh nợ của tài khoản loại 8 trong quý báo cáo của năm tài chính hiện hành
  • Cột Qúy ….Năm trước: Lấy số phát sinh có của tài khoản loại 7 và phát sinh nợ của tài khoản loại 8 trong quý này năm tài chính liền kề
  • Cột Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này …. Năm nay: Lấy số dư có của tài khoản loại 7 và dư nợ của tài khoản loại 8 đến thời điểm đến ngày cuối cùng của quý báo cáo năm tài chính hiện hành
  • Cột Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này …. Năm trước: Lấy số dư có của tài khoản loại 7 và dư nợ của tài khoản loại 8 đến thời điểm ngày cuối cùng của quý này năm tài chính liền kề.
 • Phần B: Tình hình thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước
  • Cột Chỉ tiêu: Tên các chỉ tiêu cần báo cáo theo quy định
  • Cột Quý ….Số phải nộp: Số tiền thuế phải nộp trong quý báo cáo của năm tài chính hiện hành
  • Cột Quý ….Số đã nộp: Số tiền thuế đã nộp trong quý này năm tài chính liền kề
  • Cột Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này ….Số phải nộp: Số tiền thuế phải nộp từ đầu năm báo cáo đến ngày cuối cùng của quý báo cáo
  • Cột Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này ….Số đã nộp: Số tiền thuế đã nộp từ đầu năm trước năm báo cáo đến ngày cuối cùng của quý này năm trước năm báo cáo.

Cách lấy số liệu chi tiết trên từng chỉ tiêu được quy định cụ thể tại Công văn số 9574/NHNN-KTTC ngày 31/8/2007.

Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ                

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ được thực hiện trên Phần mềm quỹ tín dụng nhân dân eFUND như sau:

 • Truy cập chức năng: Báo cáo -> Báo cáo tháng, quý, năm -> Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ B03a/QTDCS

in-bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-giua-nien-do-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund-02

 • Nhập điều kiện in báo cáo (phòng giao dịch, quý báo cáo, ngày báo cáo).
 • Nhấn nút “In báo cáo” để xem báo cáo trên chương trình
 • Nhấn nút “Xuất file text” để xuất file gửi cơ quan chức năng
 • Những vấn đề cần lưu ý:

+ Tổng hợp dữ liệu kế toán trước khi in báo cáo.

+ Các chỉ tiêu báo cáo có thể kiểm tra số liệu dựa vào báo cáo cân đối tài khoản kế toán A01 trước khi xuất file gửi ngân hàng nhà nước.

+ Đối với các chỉ tiêu liên quan thuế nộp ngân sách nhà nước người dùng phải thực hiện nhập liệu trong giao diện chức năng nhập dữ liệu kế toán thuế. Đường dẫn chức năng: Phân hệ báo cáo -> Báo cáo tháng, quý, năm -> Nhập dữ liệu kế toán thuế

nhap-du-lieu-ke-toan-thue-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund-03

+ Chọn quý cần nhập dữ liệu báo cáo, sau đó nhấn nút “Thêm mới” và nhập các thông tin các chỉ tiêu báo cáo

+ Nhấn nút “Lưu” để lưu lại thông tin

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ trên phần mềm quỹ tín dụng eFUND. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích được Quý Quỹ và Quý bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần NGV để được hỗ trợ.

 

Share this post