Gửi thêm tiền vào sổ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thủ tục gửi thêm tiền (Theo quy chế về Tiền gửi tiết kiệm ban hành theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN): Thủ tục nhận tiền gửi tiết kiệm do tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm quy định phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh doanh, mô hình quản lý của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm, đảm bảo việc nhận tiền gửi tiện lợi, chính xác và an toàn tài sản Đối với giao dịch gửi tiền vào thẻ [...]