Tag - phần mềm Quỹ TDND eFUND

Quy trình khóa sổ cuối ngày trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quy trình khóa sổ cuối ngày trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Cuối ngày, kế toán Quỹ tín dụng nhân dân phải chốt sổ kế toán và khóa sổ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Các sổ kế toán phải kiểm tra và in trong ngày bao gồm: Sổ quỹ tiền mặt: Thể hiện chi tiết từng giao sinh phát sinh trong ngày liên quan đến các giao dịch thu – chi tiền mặt theo thứ tự [...]

Kết chuyển thu nhập – chi phí trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Kết chuyển thu nhập – chi phí trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Nguyên tắc ghi nhận doanh thu (trích Khoản 2 Điều 5, thông tư 94/2013/TT-BTC) a) Đối với hoạt động tín dụng Thu lãi từ hoạt động cấp tín dụng: Quỹ tín dụng nhân dân hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào thu nhập đối với các khoản nợ được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn không phải trích dự phòng rủi ro [...]