Kết chuyển thu nhập – chi phí trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Kết chuyển thu nhập – chi phí trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Kết chuyển thu nhập – chi phí trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu (trích Khoản 2 Điều 5, thông tư 94/2013/TT-BTC)

 1. a) Đối với hoạt động tín dụng
 • Thu lãi từ hoạt động cấp tín dụng:
 • Quỹ tín dụng nhân dân hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào thu nhập đối với các khoản nợ được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn không phải trích dự phòng rủi ro cụ thể theo quy định.
 • Đối với số lãi phải thu phát sinh trong kỳ của các khoản nợ còn lại thì không phải hạch toán thu nhập, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu, khi thu được thì hạch toán vào thu hoạt động kinh doanh.
 • Thu lãi tiền gửi: là số lãi phải thu trong kỳ.
 1. b) Đối với thu lãi góp vốn: cổ tức, lợi nhuận được chia từ hoạt động góp vốn là số lãi được chia khi có nghị quyết hoặc quyết định chia.
 2. c) Đối với doanh thu từ hoạt động còn lại: doanh thu là toàn bộ tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ được khách hàng chấp nhận thanh toán sau khi trừ (-) khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại (nếu có chứng từ hợp lệ) không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.
 3. d) Đối với các khoản doanh thu phải thu đã hạch toán vào thu nhập nhưng đến kỳ hạn thu không thu được thì quỹ tín dụng nhân dân hạch toán giảm doanh thu nếu cùng kỳ kế toán hoặc hạch toán vào chi phí nếu khác kỳ kế toán và theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu. Khi thu được thì hạch toán vào thu hoạt động kinh doanh.

Nguyên tắc ghi nhận chi phí (trích Khoản 2 Điều 6, thông tư 94/2013/TT-BTC)

 1. a) Chi phí của quỹ tín dụng nhân dân là các khoản chi phí phải chi thực tế phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 2. b) Các chi phí được ghi nhận vào chi phí kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí và có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Quỹ tín dụng nhân dân không được tính vào chi phí các khoản sau đây:

 • Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính mà cá nhân phải nộp phạt theo quy định của pháp luật;
 • Các khoản chi không liên quan đến hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân;
 • Các khoản chi không có chứng từ hợp lệ;
 • Các khoản đã hạch toán chi nhưng thực tế không chi trả;
 • Các khoản chi do các nguồn kinh phí khác đài thọ;
 • Các khoản chi không hợp lý, hợp lệ khác.

Quy định xác định kết quả kinh doanh

Kết thúc năm tài chính (sau khi lập xong cân đối tháng 12) căn cứ vào số dư Có trên các tài khoản “Thu nhập” và số dư Nợ trên các tài khoản “Chi phí” kế toán tiến hành lập phiếu kết chuyển toàn bộ sang tài khoản “ Lợi nhuận năm nay”.

Doanh số kết chuyển này được kết hợp riêng và được thể hiện trên cột doanh số trong kỳ quyết toán trên bảng kết hợp tài khoản 12 tháng và bảng cân đối tài khoản 12 tháng (bảng tình hình thực tế doanh nghiệp).

Tài khoản TK 691“ Lợi nhuận năm nay ”có số dư Nợ trong trường hợp QTDND hoạt động bị lỗ; có số dư Có trong trường hợp QTDND hoạt động có lãi. Số dư tài khoản này sang ngày 01/01 của năm tài chính sau được chuyển sang tài khoản 692 “ Lợi nhuận năm trước” mà không phải lập chứng từ

Nghiệp vụ này được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Kế toán –> Bút toán lẻ –>Kết chuyển thu nhập – chi phí

ket-chuyen-thu-nhap-chi-phi-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

 • Nhấn nút “Kết chuyển” để thực hiện giao dịch kết chuyển thu nhập – chi phí
 • Nhất nút “In bảng kê” để xem và in bảng kê danh sách kết chuyển thu nhập, chi phí
 • Nhấn nút “In giao dịch” để in chứng từ kế toán
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
 • Chỉ thực hiện giao dịch khi đã khóa sổ sang ngày cuối năm 31/12
 • Trước khi thực hiện giao dịch kết chuyển thu nhập – chi phí, phải lập và kiểm tra lại toàn bộ các giao dịch sau: Giao dịch dự thu, dự chi; kiểm tra sao kê tín dụng, tiết kiệm, tiền gửi – tiền vay TCTD khác, sao kê thành viên với cân đối tài khoản A01; thực hiện hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính trong năm tài chính; kiểm tra báo cáo thu nhập – chi phí, bảng cân đối A01 trước kết chuyển.
 • Lưu trữ dữ liệu và duyệt toàn bộ các giao dịch trước khi thực hiện kết chuyển
 • Truy cập vào kiểm soát tìm giao dịch chưa duyệt để xem thông tin và duyệt giao dịch.

 

Share this post