Công văn thay đổi của NHNN về báo cáo kế toán và báo cáo tài chính đối với Quỹ tín dụng

Công văn thay đổi của NHNN về báo cáo kế toán và báo cáo tài chính đối với Quỹ tín dụng

Công văn thay đổi của NHNN về báo cáo kế toán và báo cáo tài chính đối với Quỹ tín dụng

Ngày 14 tháng 11 năm 2016 NHNN ra công văn số 8704/NHNN-TCKT về việc chế độ báo cáo đối với Quỹ tín dụng nhân dân.

cong van thay doi che doi bao cao ke toan doi voi quy tin dung nhan dan

Công văn đã chỉ rõ thay thế một số chỉ tiêu báo cáo trong bảng cân đối kế toán và thêm phần thuyết minh báo cáo tài chính Quỹ tín dụng nhân dân.

Cụ thể:

Công văn 8704/NHNN-TCKT bổ sung thêm tài khoản 02 cho chỉ tiêu “Cho vay khách hàng” . Trong chỉ tiêu Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng trong công văn này cũng bổ sung thêm tài khoản 209.

Đối với chỉ tiêu tài sản có khác ở công văn này đã bỏ tài khoản 386 và chỉ lấy dư nợ tài khoản 31, 38 (Công văn cũ đang lấy chênh lệch dư nợ – dư có)

Ngoài ra, bổ sung thêm tài khoản 3599 và 386 cho chỉ tiêu ” Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác” và bỏ tài khoản 466 ở chỉ tiêu “các khoản phải trả và công nợ khác”

Chỉ tiêu chênh lệch tỉ giá hối đoái được bổ sung thêm chênh lệch dư có – dự nợ cho tài khoản 63 (Nếu dư nợ ghi bằng số âm). Chỉ tiêu chênh lệch đánh giá lại tài sản: Yêu cầu lấy chênh lệc DC-DC tài khoản 64

Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, trong chỉ tiêu chi phí hoạt động Công văn đã nêu cụ thể việc thay đổi công thức và bổ sung thêm điều kiện lấy chênh lệch dơ nợ TK 8822, 8829. Phần chi phí dự phòng không thuộc rủi ro tín dụng trừ (-) phần hoàn nhập dự phòng tương ứng đã hạch toán và thu nhập khác.

Với chỉ tiêu “chi phí dự phòng rủi ro tín dụng” được bổ sung thêm TK 8829 so với công văn cũ.

Công văn có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu 01/01/2017 thay thế công văn số 9574/NHNN-KTTC ngày 31/08/2007 của NHNN VN hướng dẫn chế độ báo cáo tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

Tải và xem chi tiết công văn tại đây:cv-8704-nhnn-tctk

Share this post