Ngân hàng – Giải ngân gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng tăng nhanh

Ngân hàng – Giải ngân gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng tăng nhanh

Giải ngân gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng tăng nhanh, đến 31/10 đạt 3.499 tỷ đồng

Theo Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), tính đến ngày 31/10, tổng số tiền các ngân hàng cam kết giải ngân theo gói tín dụng hỗ trợ nhà ở đạt 21.518 tỷ đồng, chiếm 72% tổng nguồn vốn.

                                                                                                 Tín dụng Đáng chú ý, tốc độ giải ngân gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng tăng rất nhanh so với thời kỳ đầu mới thực hiện. Theo đó, tính đến ngày 31/10/2015, các ngân hàng đã giải ngân cho vay đối với các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức là 13.499 tỷ đồng (đạt 45%).

Cụ thể, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay đối với 31.367 hộ gia đình, cá nhân với số tiền là 14.694 tỷ đồng. Trong đó, 11.340 hộ vay để mua nhà ở xã hội (NƠXH) với số tiền là 4.569 tỷ đồng; 16.832 hộ vay để mua nhà ở thương mại (NƠTM) với số tiền là 8.775 tỷ đồng; 3.195 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.351 tỷ đồng.

Các ngân hàng đã giải ngân cho 31.364 hộ với số tiền là 10.072 tỷ đồng. Trong đó giải ngân cho 11.340 hộ mua NƠXH là với số tiền là 3.133 tỷ đồng; 16.831 hộ mua nhà ở NƠTM với số tiền là 5.834 tỷ đồng; 3.193 hộ vay cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.105 tỷ đồng.

Riêng tại Hà Nội, các ngân hàng đã cam kết cho vay đối với 13.557 hộ với số tiền là 6.560 tỷ đồng. Trong đó 6.023 hộ vay để mua NƠXH với số tiền là 2.573 tỷ đồng; 7.469 hộ vay để mua NƠTM với số tiền là 3.948 tỷ đồng; 65 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 39 tỷ đồng.

Các ngân hàng đã giải ngân cho 13.555 hộ với số tiền là 4.486 tỷ đồng. Bao gồm 6.023 hộ mua NƠXH với dư nợ 1.790 tỷ đồng; 7.468 hộ mua NƠTM với dư nợ là 2.667 tỷ đồng, 64 hộ vay để cải tạo, xây dựng nhà ở với số tiền là 29 tỷ đồng.

Còn tại TP.HCM, các ngân hàng đã cam kết cho vay 7.491 hộ với số tiền là 4.198 tỷ đồng. Trong đó 1.879 hộ vay để mua NƠXH với số tiền là 964 tỷ đồng; 5.538 hộ vay để mua NƠTM với số tiền là 3.194 tỷ đồng; 74 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 40 tỷ đồng.

Đã giải ngân cho 7.491 hộ với số tiền là 2.371 tỷ đồng, 1.879 hộ mua NƠXH với số tiền 567 tỷ đồng, 5.538 hộ mua NƠTM với số tiền là 1.775 tỷ đồng, 74 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 30 tỷ đồng.

Đối với tổ chức, các ngân hàng đã cam kết cho vay 56 dự án với số tiền là 6.824 tỷ đồng. Trong đó tại Hà Nội là 15 dự án với số tiền 3.283 tỷ đồng; TP.HCM là 9 dự án với số tiền là 1.393 tỷ đồng.

Các ngân hàng cũng đã giải ngân cho 53 dự án, dư nợ là 3.427 tỷ đồng; trong đó Hà Nội có 15 dự án với dư nợ là 1.447 tỷ đồng, TP.HCM có 9 dự án với dư nợ là 956 tỷ đồng.

( trích thoibaonganhang)

 

Share this post