Ngày 17/3, hạn chót ngân hàng báo cáo cho vay gói 30 nghìn tỷ

Ngày 17/3, hạn chót ngân hàng báo cáo cho vay gói 30 nghìn tỷ

Ngày 17/3, hạn chót báo cáo cho vay gói 30 nghìn tỷ

Vừa qua có thông tin phản ánh một số khách hàng vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở (gói 30.000 tỷ đồng) bất ngờ khi biết phần dư nợ giải ngân sau ngày 1/6/2016 sẽ chịu lãi suất vay thương mại.

Vừa qua có thông tin phản ánh một số khách hàng vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở (gói 30.000 tỷ đồng) bất ngờ khi biết phần dư nợ giải ngân sau ngày 1/6/2016 sẽ chịu lãi suất vay thương mại.

Theo văn bản này, vừa qua có thông tin phản ánh một số khách hàng vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở (gói 30 nghìn tỷ đồng) theo Nghị quyết 02/NQ-CP bất ngờ khi biết phần dư nợ giải ngân sau ngày 1/6/2016 sẽ chịu lãi suất vay thương mại, nội dung hợp đồng tín dụng của một số ngân hàng quy định chưa rõ ràng về thời hạn áp dụng lãi suất trước và sau thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.

Do vậy, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại thực hiện một số nội dung, báo cáo để làm rõ những thông tin trên.

Cụ thể, các ngân hàng kiểm tra, rà soát lại các văn bản hướng dẫn nội bộ và các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng (bao gồm cả phụ lục hợp đồng tín dụng, các văn bản thông báo lãi suất…) đã đúng quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước hay chưa.

Cụ thể, phần dư nợ được giải ngân từ ngày Ngân hàng Nhà nước kết thúc giải ngân tái cấp vốn trở về trước được hưởng lãi suất vay ưu đãi của chương trình trong suốt thời gian vay vốn, phần dư nợ giải ngân sau thời điểm này hưởng lãi suất vay thương mại theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.

Các ngân hàng tăng cường kiểm tra, rà soát việc cho vay, giải ngân đối với khách hàng theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2015/TT-NHNN, các văn bản hướng dẫn và quy định của pháp luật có liên quan.

Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm các hành vi lách luật, trục lợi chính sách trước thời điểm cơ quan này kết thúc giải ngân tái cấp vốn.

Ngân hàng thương mại báo cáo kết quả kết quả kiểm tra, rà soát (kể cả các vi phạm, tồn tại) về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) chậm nhất ngày 17/3/2016.

(trích vneconomy)

Share this post