NHNH Ban hành Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

NHNH Ban hành Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

NHNH Ban hành Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân                                                                               12507228_1685183588391248_5967966951003427106_n

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Thống đốc Ngân hành Nhà nước ký ban hành Thông tư số 32/2015/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân và có hiệu lực từ ngày 01-03-2016

Quyết định số 1328/2015/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành ” Quy định về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở” (Quyết định số 1328) và khoản 3 Điều 37 Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2015 quy định về quỹ tín dụng nhân dân hết hiệu lực thi hành.

Thông tư số 32/2015/TT-NHNN kế thừa quy định của Quyết định số 1328 và được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế quản lý, quản trị và tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND).

Thông tư số 32/2015/TT-NHNN bao gồm 17 Điều và được chia thành 05 Chương, cụ thể:

  • Chương 1: Quy định chung, gồm 04 Điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, hệ thống công nghệ thông tin: Quy định nội bộ.
  • Chương 2: Quy định cụ thể, gồm 02 Mục, 06 Điều, quy định về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của QTDND( tỷ lệ an toàn vốn; tỷ lệ về khả năng chi trả; tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn), giới hạn cho vay, báo cáo và xử lý vi phạm.
  • Chương 3: Quy định chuyển tiếp, gồm 04 Điều về trách nhiệm của Qũy tín dụng nhân dân, chuyển tiếp về giới hạn cho vay, quy định chuyển tiếp về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn và xử lý sau chuyển tiếp.
  • Chương 4: Quy định về tổ chức thực hiện, quy định về trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.
  • Chương 5: Quy định điều khoản thi hành, gồm 02 Điều về hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành.

Một số nội dung cơ bản mới của Thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 như sau:

  • Thứ nhất, về tỷ lệ an toàn vốn : Sửa đổi, bổ sung quy định về cấu phần của vốn cấp 1, vốn cấp 2 đảm bảo tính chính xác, phù hợp với bản chất kinh tế của từng cấu phần vốn tự có. Thông tư cũng quy định cụ thể về các khoản phải loại trừ khỏi vốn cấp 1, vốn tự có.
  • Thứ hai, về tỷ lệ khả năng chi trả: Sửa đổi, bổ sung quy định về cấu phần của tài sản ” Có” có thể thanh toán ngay và cấu phần tài sản ” Nợ” phải thanh toán cho phù hợp với quy định của các văn bản liên quan.
  • Thứ ba, về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn: Qũy tín dụng nhân dân phải duy trì tỷ lệ của nguồn vốn ngắn hạn được cho vay trung và dài hạn tối đa là 30% và quy định việc xác định  cụ thể đối với tỷ lệ này theo nguyên tắc tính trên thời hạn còn lại của nguồn vốn và khoản cho vay.
  • Thứ tư, về giới hạn cho vay: Thông tư quy định về giới hạn cho vay phù hợp với quy định tại Điều 126, Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng và thực tiễn hoạt động của Qũy tín dụng nhân dân nhằm hạn chế việc tập trung tín dụng vào đối tượng là người quản lý, điều hành Qũy tín dụng nhân dân, đảm bảo không gây rủi ro đạo đức, tránh trường hợp lợi dụng chức vụ để vay, dẫn đến thất thoát vốn của Qũy tín dụng nhân dân như trong thời gian qua.

Việc ban hành Thông tư số 32/2015/TT-NHNN là nhằm hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng, đồng thời tạo cơ sở pháp lý thực hiện thành công mục tiêu, giải pháp tái cơ cấu, xử lý nợ xấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 và Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 đối với các Qũy tín dụng nhân dân. Thông tư số 32/2015/TT-NHNN tạo nên những chuẩn mực về quản trị, an toàn hoạt động của các Qũy tín dụng nhân dân mới phù hợp hơn với thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát hệ thống Qũy tín dụng nhân dân trong giai đoạn phát triển mới để từng bước đưa hệ thống Qũy tín dụng nhân dân hoạt động an toàn, lành mạnh và hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Nếu Quý bạn đọc muốn download văn bản đầy đủ hãy click vào đây: 32-2015-TT-NHNN.

Share this post