12 Phương hướng nhiệm vụ 2019 của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

12 Phương hướng nhiệm vụ 2019 của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

12 Phương hướng nhiệm vụ 2019 của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tại Hội nghỉ triển khai nhiệm vụ năm 2019 của NHNN tỉnh Thanh Hóa, Đ/c Phùng Văn Khuê – Phó Giám đốc kiêm Chánh thanh tra đã đưa ra 12 yêu cầu nhiệm vụ đối với Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm 2019.

Pho giam doc ngan hang nha nuoc chi nhanh thanh hoa

Để tiếp tục củng cố, chấn chỉnh, sắp xếp, cơ ấu lại hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đảm bảo cho các quỹ tín dụng nhân dân phát triển an toàn, lành manh, hiệu quả, hoạt động đúng mục tiêu, đúng tính chất của loại hình tổ chức tín dụng hợp tác, Giám đốc NHNN C hi nhánh Thanh Hóa yêu cầu các quỹ tín dụng nhân dân nghiêm túc, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 02/10/2018 về việc chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm phát luật nhằm đảm bảo an toàn hoạt động trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân cụ thể tóm tắt như sau:

 1. Nâng cao ý thức pháp luật, tuân thủ chấp hành các Quy định, quy ché của NHNN, pháp luật và quy định nội bộ của Quỹ trong mọi hoạt động.
 2. Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc, Trưởng ban kiểm soát nâng cao trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động tại Quỹ, phổ biến, quán triệt tới tất cả cán bộ, nhân viên Quỹ và chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động một cách có hiệu quả.
 3. Chỉ đạo rà soát toàn bộ các hoạt động nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; trên cơ sở đó phát hiện ngăn ngừa các vi phạm pháp luật.
 4. Triển khai quyết liệt, hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được NHNN phê duyệt. Đôn đốc công tác thu hồi nợ, bán, xử lý nợ, xử lý tài sản đảm bảo, khởi kiện kahcsh hàng vay, sử dụng dự phòng để xử lý và đẩy nhanh tiến độ xử lý
 5. Điều chỉnh tổ chức, hoạtđộng và tiếp tục thực hiện đúng quy định tại TT số 04/2015/TT-NHNNN và các văn bản sửa đổi bổ sung; đàm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ nguyên tắc hợp tác xã, tránh chạy theo lợi nhuận đơn thuần, trong đó nâng cao tính tương trợ, liên kết giữa các thành viên, tập trung hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh cải thiện đời sống. Đối với các đơn vị không đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động liên xã phải xây dựng, thực hiện phương án bổ sung phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 và yêu cầu chấm dứt hoạt động liên xã theo quy định.
 1. Chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo khả năng chi trả, khả năng thanh toán. Chấp hành đúng các quy định NHNN về cho vay, huy động, lãi suất, đảm bảo an toàn trong hoạt động; quy định về phân loai nợ và các quy định khác.
 2. Kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành, kiểm soát: Đào tạo, tự đào đào nâng cao kiến thức, nghiệp vụ tài chính ngân hàng, năng cao năng lực quản trị…đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định nhằm hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật trong hoạt động.
 3. Rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các quy định nội bộ về quản trị, kiểm soát, điều hành, các quy định nội bộ về hoạt động tín dụng, kế toán, ngân quỹ; kiếm soát đánh giá các rủi ro có thế xay ra để có các biện pháp ngăn ngừa.Quản lý nhghieem ngặp các ấn chỉ quan trọng, giấy tờ có giá, đặc biệt là sổ tiết kiệm trắng theo đúng quy định của pháp luật và quy định quy trình nội bộ của quỹ tín dụng nhân dân. Thực hiện kiểm quỹ cuối ngày đối chiếu tiền mặt thực tế với sổ sách kế toán.
 4. Thực hiện nghiêm các yêu cầu, kiến nghị, cảnh báo và kết luận thanh tra, kiểm toán của cơ quan thanh tra các cấp, tổ chức kiểm toán. Hạn chế tối đa tổn thất tài sản của quỹ tín dụng nhân dân
 5. Chủ động phát hiện và chấn chỉnh, khắc phcuj những tồn tại, yếu kém trong hoạt động, đặc biệt là tình trạng lạm quyền chi phối của một số thành viên góp vốn lớn trong quản trị điều hành; tình trạng cho vay quá mức đối với người quản lý, người điều hành và người có liên quan của những người này; xử lý ngay yếu kém của hệt hống kiểm soát nội bộ, đảm bảo nguyên tắc làm việc độc lập của cán bộ kiểm soát.
 6. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động quỹ tín dụng nhân dân đến thành viên, đến cộng đông dân cư trên địa bàn; qua đó tạo điều kiện để thành viên hiểu biết tích cực tham gia quản lý, giám sát hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân; khuyến khách thành viên thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩ vụ đối với sự phát triển của quỹ tín dụng nhân dân.
 7. Chấp hành chế độn báo cáo và thực hiện tốt báo cáo giám sát qua mạng. Đảo bảo báo cáo đúng, đủ, kịp thời tình hình số liệu theo quy định. Nghiêm cấm tình trạng 2 hệ thống sổ sách tài chính,báo cáo để thực hiện các hành vi gian lận, vi phạm.

Share this post