Sửa đổi, bổ sung quy định về Ngân hàng Hợp tác xã

Sửa đổi, bổ sung quy định về Ngân hàng Hợp tác xã

ngan-hang-hop-tac-xa-quan-ly-von-nhan-roiNgân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 quy định về Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX).

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện nay, quy định về “vốn nhàn rỗi” tại Thông tư số 31/2012/TT-NHNN chưa cụ thể nên trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc và chưa phù hợp với mục tiêu đặt ra. Do đó, để quản lý thực sự được “vốn nhàn rỗi” của các Quỹ tín dụng Nhân dân (QTDND), NHHTX cần nắm được thực tế vốn nhàn rỗi của từng QTDND sau đó quy định tỷ lệ vốn nhàn rỗi mà các QTDND để lại nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản, chi trả. Để thực hiện, NHHTX phải có cơ sở dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin để cập nhật về nguồn vốn và việc sử dụng nguồn của các QTDND.

Chính vì thế, dự thảo thông tư mới bổ sung theo hướng giao NHHTX xây dựng Quy chế điều hòa vốn, trong đó xác định vốn nhàn rỗi bao gồm quy trình, phương pháp xác định vốn nhàn rỗi đảm bảo phản ánh số vốn của các Quỹ tín dụng Nhân dân  tạm thời chưa sử dụng trong quý tiếp theo trên cơ sở báo cáo của các QTDND về tỷ lệ khả năng chi trả, nguồn vốn, kế hoạch sử dụng vốn.

Vốn nhàn rỗi của Quỹ tín dụng Nhân dân thành viên phải gửi vào tài khoản tiền gửi điều hòa vốn tại Ngân hàng Hợp tác xã và được duy trì ở một tỷ lệ vốn nhàn rỗi tối thiểu do Đại hội thành viên NHHTX quyết định.

Hơn nữa, vào đầu tháng 8-2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Chỉ thị số 05/CT-NHNN về các giải pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng là hợp tác xã, Hiệp hội QTDND được giao nhiệm vụ phối hợp với NHHTX để xây dựng đề án thành lập Công ty kiểm toán quỹ tín dụng nhân dân.

Do đó, với vai trò đầu mối hệ thống, dự thảo thông tư quy định Ngân hàng Hợp tác xã có trách nhiệm trong việc hỗ trợ các Quỹ tín dụng Nhân dân thành viên, trong đó có công tác kiểm toán nội bộ của QTDND, nhất là các QTDND còn hạn chế về năng lực, nguồn lực kiểm toán nội bộ.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn, hỗ trợ kiểm toán nội bộ cho Quỹ tín dụng Nhân dân thành viên không phải là quyền mà là trách nhiệm của Ngân hàng Hợp tác xã.

Ngân hàng Hợp tác xã là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân.

Ngân hàng Hợp tác xã là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân.

(http://www.baohaiquan.vn)

 

Share this post