Quỹ tín dụng nhân dân Tương Giang đạt tổng dự nợ trên 140 tỷ đồng

Quỹ tín dụng nhân dân Tương Giang đạt tổng dự nợ trên 140 tỷ đồng

Quỹ tín dụng nhân dân Tương Giang đạt tổng dự nợ trên 140 tỷ đồng

Quỹ tín dụng nhân dân

Sáu tháng đầu năm 2015, Quỹ tín dụng nhân dân Tương Giang đã đạt tổng dự nợ trên 140 tỷ đồng.
Đến nay, Quỹ tín dụng nhân dân Tương Giang có tổng nguồn vốn trên 210 tỷ đồng, trong đó dự nợ trên 140 tỷ với 1.700 thành  viên. Từ nguồn vốn trên, Quỹ đã đầu tư tín dụng cho nhân dân 2 xã Tương Giang và Tam Sơn vay vốn phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành nghề truyền thống như dệt, đồ gỗ mỹ nghệ. Quỹ cũng tạo việc làm ổn định cho 20 cán bộ công nhân viên với mức lương bình quân 4,5 triệu đồng/tháng.

Có được kết quả khả quan này là do có sự đoàn kết của tập thể cán bộ, nhân viên trong Quỹ. Quỹ cũng thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn, bám sát cơ sở, đồng thời có nhiều chính sách ưu đãi với khách hàng gửi tiền. Để hoàn thành mục tiêu năm 2015 dư nợ đạt 150 tỷ đồng, Quỹ tín dụng nhân dân Tương Giang sẽ tiếp tục huy động nguồn vốn trong dân cư, mở rộng đẩy mạnh cho vay phát triển ngành nghề truyền thống, sản xuất nông nghiệp nông thôn,  trên địa bàn.

( trích bacninhtv)

Share this post