Sửa đổi hướng dẫn cấp bù lãi suất cho vay phát triển thủy sản

Sửa đổi hướng dẫn cấp bù lãi suất cho vay phát triển thủy sản

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 117/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

sua-doi-huong-dan-cap-bu-lai-suat-cho-vay-phat-trien-thuy-san

Cấp bù lãi suất cho vay phát triển thủy sản

Theo đó Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản như sau:

Sửa đổi Điều 1: Thông tư này hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu theo quy định tại  điểm b, điểm đ, điểm e khoản 1, khoản 2 Điều 4 và khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (sau đây gọi là Nghị định số 67/2014/NĐ-CP); khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 89/2015/NĐ-CP).

Sửa đổi Điều 2: Các ngân hàng thương mại thực hiện chính sách tín dụng đóng mới tàu, nâng cấp tàu theo quy định tại điểm b, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 89/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sửa đổi khoản 1 Điều 3: Thực hiện chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu theo đúng quy định tại điểm b, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 89/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sửa đổi khoản 1 Điều 4 về mức lãi suất cấp bù cho các NHTM: Đối với năm đầu tiên (12 tháng), tính từ ngày ký hợp đồng tín dụng (chủ tàu được miễn lãi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 89/2015/NĐ-CP), mức lãi suất cấp bù là 7%/năm. Trường hợp NHNN Việt Nam điều chỉnh giảm lãi suất cho vay thấp hơn 7%/năm thì mức lãi suất cấp bù là lãi suất cho vay do NHNN Việt Nam công bố.

Đối với năm thứ 2 trở đi của hợp đồng tín dụng, mức lãi suất cấp bù là chênh lệch giữa lãi suất NHTM cho vay và lãi suất chủ tàu phải trả theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 89/2015/NĐ-CP. Trường hợp NHNN Việt Nam điều chỉnh giảm lãi suất cho vay thấp hơn 7%/năm thì lãi suất cho vay làm căn cứ cấp bù là lãi suất cho vay do NHTM Việt Nam công bố.

Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, như sau:

“Điều 7. Hỗ trợ chi phí thiết kế mẫu tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới, vỏ gỗ

1. Đối tượng được hỗ trợ: Đơn vị được lựa chọn, đặt hàng thiết kế mẫu tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới, vỏ gỗ khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên”.

(http://thoibaonganhang.vn)

Share this post