Thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Tài liệu dự thảo thông tư cấp phép tài chính vi mô: du_thao_tt_cap_phep-tcvimo

Tài liệu tổng hợp các ý kiến của VMFWG: tong_hop_y_kien_cua_-vmfwg

Share this post