Cho vay đặc biệt với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khi nào?

Cho vay đặc biệt với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khi nào?

Cho vay đặc biệt với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khi nào?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

vaynganhang

Dự thảo nêu rõ về các trường hợp cho vay đặc biệt. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau: Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng để hỗ trợ thanh khoản khi tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trong thời gian tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, bao gồm cả trường hợp tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực theo phương án cơ cấu lại ngân hàng thương mại đã được phê duyệt.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho vay đặc biệt từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Dự thảo cũng đề xuất về mục đích sử dụng khoản vay đặc biệt: Tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng khoản vay đặc biệt tại NHNN theo quy định để chi trả tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân tại tổ chức tín dụng, đảm bảo tuân thủ quy định.

Tổ chức tín dụng không được sử dụng khoản vay đặc biệt tại NHNN để chi trả cho các đối tượng sau: Người có liên quan của tổ chức tín dụng theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật liên quan; người điều hành, cổ đông sáng lập của tổ chức tín dụng; người có liên quan của người quản lý, người điều hành, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập của tổ chức tín dụng theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng và các quy định liên quan….

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua, Luật quy định rõ về các trường hợp cụ thể đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt. Cụ thể, tổ chức tín dụng được xem xét đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt khi lâm vào một trong các trường hợp sau: Mất khả năng thanh toán hoặc mất khả năng chi trả hoặc có nguy cơ mất khả năng thanh toán hoặc có nguy cơ mất khả năng chi trả theo quy định của NHNN; Khi số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 50% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; Hai năm liên tục bị xếp hạng yếu kém theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp hơn 4% trong thời hạn 06 tháng liên tục.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức tín dụng, khi có nguy cơ mất khả năng chi trả, nguy cơ mất khả năng thanh toán, tổ chức tín dụng phải kịp thời báo cáo với NHNN về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp đã áp dụng, dự kiến áp dụng để khắc phục và các đề xuất, kiến nghị với NHNN.

Share this post