Lập Bảng cân đối kế toán trên phần mềm quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lập Bảng cân đối kế toán trên phần mềm quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán (B02/QTDCS)

Bảng cân đối kế toán của Qũy tín dụng nhân dân là báo cáo kế toán tổng hợp, phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có và các nguồn hình thành những tài sản đó của đơn vị tại một thời điểm nhất định.

 • Báo cáo bao gồm 2 phần:
  • Phần 1: Tài sản.
  • Phần 2: Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
  • Trong đó, Tổng Tài sản = Tổng Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
 • Báo cáo cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của một Qũy tín dụng nhân dân, đáp ứng yêu cầu quản lý của lãnh đạo Quỹ, cơ quan quản lý nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.
 • Đây là bảng cân đối báo cáo cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12
 • Quỹ tín dụng nhân dân lập và gửi bảng cân đối B02 theo mẫu quy định tại Công văn số 9574/NHNN-KTTC ngày 31/8/2007.
Mẫu Bảng cân đối kế toán                                                  mau-bang-can-doi-ke-toan-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund-01

mau-bang-can-doi-ke-toan-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund-02

Cách ghi Bảng cân đối kế toán

Quỹ tín dụng nhân dân lập Bảng cân đối kế toán dựa trên số liệu từ Bảng cân đối tài khoản kế toán hoàn chỉnh của tháng 12 (tháng cuối cùng của năm tài chính). Bảng cân đối tài khoản kế toán hoàn chỉnh là Bảng cân đối tài khoản kế toán đã bao gồm nghiệp vụ xử lý số dư tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản và đã kết chuyển thu nhập, chi phí vào tài khoản lợi nhuận chưa phân phối.

 • Cột Chỉ tiêu: Tên các chỉ tiêu cần báo cáo theo quy định. Các chỉ tiêu có đánh dấu (*) là các chỉ tiêu được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (xxx).
 • Cột Năm nay: Lấy số dư của các tài khoản từ Bảng cân đối tài khoản kế toán hoàn chỉnh của tháng 12 của năm tài chính hiện hành
 • Cột Năm trước: Lấy số dư của các tài khoản từ Bảng cân đối tài khoản kế toán hoàn chỉnh của tháng 12 của năm tài chính trước liền kề
 • Cột 4 là cột hướng dẫn lấy số liệu để lập BCTC, các Qũy tín dụng nhân dân không đưa các nội dung này khi lập và trình bày BCTC

Cách lấy số liệu trên các chỉ tiêu được quy định cụ thể tại Công văn số 9574/NHNN-KTTC ngày 31/8/2007.

Lập bảng cân đối kế toán

Cách lập bảng cân đối kế toán được thực hiện trên Phần mềm quỹ tín dụng nhân dân eFUND như sau:

 • Truy cập chức năng: Báo cáo -> Báo cáo tháng, quý, năm ->Bảng cân đối kế toán B02

in-bang-can-doi-ke-toan-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund-03

 • Nhập điều kiện in báo cáo (phòng giao dịch, ngày in báo cáo, loại báo cáo).
 • Nhấn nút “In báo cáo” để xem báo cáo trên chương trình
 • Nhấn nút “Xuất file text” để xuất file gửi cơ quan chức năng
 • Những vấn đề cần lưu ý:
  • Tổng hợp dữ liệu kế toán trước khi in báo cáo.
  • Báo cáo phải luôn đảm bảo quy tắc Tổng tài sản = Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
  • Các chỉ tiêu báo cáo có thể kiểm tra số liệu dựa vào báo cáo cân đối tài khoản kế toán A01 trước khi xuất file gửi ngân hàng nhà nước.

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn thực hiện lập bảng cân đối kế toán B02 trên phần mềm quỹ tín dụng nhân dân eFUND. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích được Quý Quỹ và Quý bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần NGV để được hỗ trợ.

 

Share this post